بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی  بر پیشرفت تحصیلی

عنوان:  تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی  بر پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان نویسندگان: دکتر احمــد غضنفری چکیده : مطالعه حاضر برای بررسی تاثیر متغیرهای عزت‎نفس ؛ انگیزش پیشرفت واز خود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی صورت گرفته است . ۶-۹۰ دانش آموز (۴۳پسر و ۴۷ دختر) به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌های عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و از خود بیگانگی اجرا شد . داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید . نتایج نشان داد که عزت نفس و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی‌داری دارند . ناتوانی... ادامه ...