اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)

عنوان: اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G) نویسنده : دکتر احمد غضنفری چکیده: در این پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی ،پایایی و اعتبار پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G) بررسی شد. این پرسشنامه از همسانی درونی مناسبی برخوردار است. اعتبار این پرسشنامه به وسیله اجرای همزمان آن با مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ() در میان دانش آموزان دبیرستانی اصفهان سنجیده شد.نتایج این مطالعه نشان می دهد که پرسشنامه سبک هویت از اعتبار بالایی برخوردار است و در نتیجه می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی شکل گیری ه... ادامه ...