بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی  در نوجوانان

عنوان: بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان شهر اصفهان نویسنده: دکتر احمد غضنفری چکیده هدف : بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان هدف این پژوهش است . روش : ۱۷۸۳ دانش‌آموزان دختر و پسر کلاسهای اول ، دوم و سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی شهر اصفهان که به طور تصادفی انتخاب شده بودند به کمک مقیاس مقابله نوجوانان (ACS) و پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی هویت من (EOM-EIS-2) مورد ارزیابی قرار گرفتند . از میانگین ،‌ضریب همبستگی ، آزمون t ، و تحلیل رگرسیون برای تجزیه ... ادامه ...