بررسی تاثیر بلوغ، ایمان  و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان

عنوان: بررسی تاثیر بلوغ  ، ایمان  و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان نویسندگان: دکتر احمد غضنفری و عظیمه السادات عبدالهی چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر بلوغ دینی، ایمان دینی و تعهد دینی بر رفتار عبادی (نماز خواندن ) دانشجویان دانشگاه انجام گرفته است.به همین منظور یک نمونه ۷۴نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه های بلوغ دینی، ایمان دینی و تعهد دینی و پرسشنامه رفتار عبادی بر روی آنها اجرا گردید و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار sps... ادامه ...