بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان

عنوان: بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان یک دانشکده نظامی نویسندگان: دکتر لطفعلی عابدی و دکتر احمدغضنفری چکیده دانشکده‎ها و مراکز آموزشی نیروهای مسلح از جمله ارکان مهم حفظ و ارتقای توان رزم و نیروی بازدارندگی به منظور حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور هستند. یکی از آموزش‎هایی که در این مراکز ارائه می‎شود ،آموزش‎های مربوط به کسب و ارتقای مهارت تیراندازی است . چه اینکه مهارت مذکو ر در ایفای همه وظایف نظامی و انتظامی نقشی محوری دارد. علاوه بر این، مهارت تیراندازی به عنوان یک رشته ورزشی نی... ادامه ...