بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان

عنوان:بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان و تأثیر آن بر عملکرد آنان بر اساس الگوی کارت متوازن (BSC) نویسندگان :دکتر محمد اسماعیل انصاری و دکتر حسین استادی:و دکتر احمد غضنفری و زهرا اله وردی چکیده: با توجه به اینکه ایران کشوری با اقوام و زبانها و فرهنگ های مختلفی می باشد، سازمانها و نهادهای آن نیز متشکل از کارکنان و مشتریانی با زمینه‌های فرهنگی متفاوت است. در این راستا مدیران با عنایت به تنوع فرهنگی موجود در سازمان ها برای مهار کردن تعارض های حاصل از آن و استفاده از فرصت ... ادامه ...