روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی

روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی ، تالیف آلن بریمن ،در سال ۱۳۸۱ ، انتشارات آوای نور  ....