رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی

عنوان: مقاله رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی نویسندگان : دکتر احمد غضنفری-محمد کارگر چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی با مقابله با تهدید انجام شده است. این تحقیق بر روی کارکنان شاغل یک واحد نظامی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش ،کارکنان نظامی هستند که در زمان انجام تحقیق شاغل بوده اند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر ۲۰۷ نفر تعیین و نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. روش از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاع... ادامه ...