تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ  فراگیران یک واحد نظامی

عنوان: تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی نویسندگان: دکتر احمد غضنفری -دکتر محمدرضا نجفی -محمود پورشمس چکیده هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامی فراگیران یک دورۀ  تکاوری یک واحد نظامی صورت گرفته است. روش: به همین منظور پرسشنامه روحیۀ نظامی قبل از شروع آموزش تکاوری به فراگیران داده شد و پس از پایان آموزش تکاوری نیز روحیۀ نظامی آنان اندازه‌گیری گردید. پایایی پرسشنامه روحیۀ نظامی در تحقیق حاضر۸۲۳/۰ به دست آمده است. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (... ادامه ...