بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …

عتوان: بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و شناسایی عوامل موثر بر آن در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه چهار نویسنده: دکتر احمد غضنفری چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی ازدواجهای دانشجویی و شناسایی عوامل موثر بر آن در دانشگاه‌های آزاد اسلامی منظقه چهار کشور صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زوجهایی است که در طی سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳ ازدواج کرده‌اند و اسامی آنها در دفاتر فرهنگ اسلامی ثبت شده است که یک نمونه ۳۰۶ نفری به صورت تصادفی منظم انتخاب گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات از د... ادامه ...