اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان

عنوان: اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان نویسنده: دکتر احمد غضنفری چکیده مقدمه: :بررسی اعتبار و پایایی مقیاس مقابله نوجوانان((ACS هدف این پژوهش است. مواد و روش کار:  ۱۸۳۲دانش آموز دختر و پسر کلا س های اول تا سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی که به تصادف انتخاب شده بودند به کمک مقیاس مقابله نوجوانان و پرسشنامه سلامت عمومی بررسی شدند. با بهره گیری از روش تحلیل عاملی، همسانی درونی (ضریب آلفا)و اعتبار همزمان داده ها تحلیل و پایایی و اعتبار این مقیاس محاسبه گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که از مقیاس م... ادامه ...