خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها

عنوان: خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها نویسندگان :دکتر احمد غضنفری – حمید رضا صادقی – عظیمه السادات عبداللهی چکیده: مطالعات گوناگونی بر روی عوامل مختلف تعیین کننده خودکارآمدی و رفتارکارآفرینی تاکید کرده اند.تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل و تعیین کننده های خودکارآمدی و رفتار کارآفرینی انجام شده است.در همین راستا ،نمونه ای به حجم ۱۰۰ نفر از کارآفرینان شهرستان شهرضا به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند  و دو پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینی و رفتار کارآفرینی بر روی آنها اجر... ادامه ...