تفکر از دیدگاه روان شناسی

عنوان : تفکر از دیدگاه روان شناسی نویسنده دکتر احمد غضنفری چکیده: تفکر یا اندیشیدن یک از مباحث عمده روان شناسی است که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در این مقاله ابتدا تاریخچه مختصری از تفکر ارائه شده که در  این تاریخچه ، پس از اشاره کوتاهی به ریشه های فلسفی مبحث تفکر،تعریف و  توصیف دیدگاه های گوناگون روان شناسی از تفکر بررسی شده است. به دنبال آن عناصر یا هسته های اصلی تفکر یعنی مفهوم و اصل بررسی و اهمیت آنها در زندگی انسانها بیان شده است. کلید واژه:تفکر،روان شناسی، مفهوم، اصل دان... ادامه ...