اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و  بلوغ دینی در دانشجویان

عنوان: اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و  بلوغ دینی در دانشجویان نویسنده: دکتر احمد غضنفری چکیده : در این پژوهش با استفـــاده از روش آماری تحلیل عوامـــل ، پایایــی و اعتبار سه مقیاس تعهد دینی (RCI-10) ، ایمان دینی (RFQ-10) و بلوغ دینی (RMS-10) بررسی شدند . این سه مقیاس از همسانی درونی رضایت بخشی برخوردار می‎باشد . اعتبار این سه مقیاس به وسیله اجرای همزمان آن با مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) در میان دانشجویان دانشگاهها سنجیده شد. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد که مقیاس تعهد دینی ، مقیاس ایمان دینی و مقی... ادامه ...