بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان

عنوان:  بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان نویسندگان: دکتر احمد غضنفری  -  حمید رضا ریاحی چکیده در تحقیق حاضر تلاش شده تا اثر تنبیه بر عزت نفس نوجوانان به تفکیک جنسیت (پسر و دختر ) بررسی گردد . فرضیه اصلی تحقیق این بود که تنبیه با عزت نفس رابطه دارد و بین عزت نفس نوجوانان تنبیه شده با عزت نفس نوجوانان تنبیه نشده ،بدون در نظر گرفتن جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد .به منظور آزمودن این فرضیه از بین کلیه دانش‎آموزان دوره راهنمائی شهرستان شهرضا به روش انتخاب تصادفی منظم ، تعداد ۱۰۰ نفر دانش آموز دخت... ادامه ...