بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی

عنوان: بررسی رضایت ، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی یک دانشکده نظامی نویسندگان:دکتر احمد غضنفری و دکتر لطفعلی عابدی چکیده: تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان رضایت ، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی صورت گرفته است. به همین منظور از جامعه آماری که مشتمل بر کارکنان آموزشی بودند ۹۳ نفر انتخاب شدند. شیوه انتخاب آزمودنی‌های تحقیق به صورت سرشماری است یعنی تمام افراد در تحقیق شرکت داشتند و پرسشنامه‌های کامل عودت داده شده ۹۳ نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) و نیز پرسشنامه انگی... ادامه ...