بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان

عنوان: بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شهرضا نویسندگان:دکتر احمد غضنفری چکیده: مقاله حاضر به بررسی نقش عوامل شخصیتی و اجتماعی-اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شهرضا پرداخته و هدف آن ، تعیین میزان هر یک از مولفه های شخصیتی،خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی در ایجاد اضطراب است. به همین منظور ،۲۵۲ آزمودنی به طور تصادفی از جامعه دانش آموزان شهرستان شهرضا انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.بخشی از نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هم... ادامه ...