ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی

۵-ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی ، فصلنامه مدیریت منابع انسانی ، شماره ۵ ،۱۳۸۸  ....