بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری

عنوان:بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری(تیم های جراحی) در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دید پرسنل آن در سال ۱۳۸۷ نویسندگان: محمد اسماعیل انصاری، احمد غضنفری، شهناز انصاری چکیده: مقدمه: امروزه، تیم ها به عنوان واحدهای بنیادی سازمان ها و نقاط کلیدی، برای بهبود عملکرد سازمان، مورد توجه قرار گرفته اند. سازمان ها برای ارتقا سطح بهره وری و کسب رضایت کارکنان و ارباب رجوع خود، از تیم های کاری استفاده می کنند. بعضی از سازمان ها، وابستگی شدیدی به تیم ها دارند. بیمارستان... ادامه ...