مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next

بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان

عنوان: بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شهرضا نویسندگان:دکتر احمد غضنفری چکیده: مقاله حاضر به بررسی نقش عوامل شخصیتی و اجتماعی-اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شهرضا پرداخته و هدف آن ، تعیین میزان هر یک از مولفه های شخصیتی،خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی در ایجاد اضطراب است. به همین منظور ،۲۵۲ آزمودنی به طور تصادفی از جامعه دانش آموزان شهرستان شهرضا انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.بخشی از نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هم... ادامه ...

1227 بازدید
بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان

عنوان: بررسی تاثیر بلوغ  ، ایمان  و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان نویسندگان: دکتر احمد غضنفری و عظیمه السادات عبدالهی چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر بلوغ دینی، ایمان دینی و تعهد دینی بر رفتار عبادی (نماز خواندن ) دانشجویان دانشگاه انجام گرفته است.به همین منظور یک نمونه ۷۴نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه های بلوغ دینی، ایمان دینی و تعهد دینی و پرسشنامه رفتار عبادی بر روی آنها اجرا گردید و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار sps... ادامه ...

1073 بازدید
بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری

عنوان:بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری(تیم های جراحی) در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دید پرسنل آن در سال ۱۳۸۷ نویسندگان: محمد اسماعیل انصاری، احمد غضنفری، شهناز انصاری چکیده: مقدمه: امروزه، تیم ها به عنوان واحدهای بنیادی سازمان ها و نقاط کلیدی، برای بهبود عملکرد سازمان، مورد توجه قرار گرفته اند. سازمان ها برای ارتقا سطح بهره وری و کسب رضایت کارکنان و ارباب رجوع خود، از تیم های کاری استفاده می کنند. بعضی از سازمان ها، وابستگی شدیدی به تیم ها دارند. بیمارستان... ادامه ...

1457 بازدید
ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه روحیه نظامی

عنوان:ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه روحیه نظامی نویسندگان: دکتر احمد غضنفری, دکتر لطفعلی عابدی چکیده: هدف:تحقیق حاضر به منظور ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه روحیه نظامی صورت گرفته است. روش: به همین منظور با بررسی پیشینه موضوع یک پرسشنامه ۱۸۵ سوالی تهیه و تنظیم گردید و به ۲۸ داور ارائه شد. سوالاتی را که بیش از ۶۷% داوران مناسب تشخیص داده بودند انتخاب شدند و سپس به همراه پرسشنامه رضایت شغلی “برای فیلد و راث” ، بر روی یک نمونه ۲۲۵ نفری از کارکنان رسمی شرکت کننده در دوره ه... ادامه ...

1226 بازدید
رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی

عنوان: مقاله رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی نویسندگان : دکتر احمد غضنفری-محمد کارگر چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی با مقابله با تهدید انجام شده است. این تحقیق بر روی کارکنان شاغل یک واحد نظامی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش ،کارکنان نظامی هستند که در زمان انجام تحقیق شاغل بوده اند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر ۲۰۷ نفر تعیین و نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. روش از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاع... ادامه ...

1450 بازدید
سازگاری فرهنگی مهاجران

عنوان : سازگاری فرهنگی مهاجران نویسندگان : دکتر منصور حقیقتیان-دکتر احمد غضنفری-سید عبدالرسول تقوی چکیده : مطالعه و پژوهش درباره اثرات مهاجرت بر افراد همواره مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران علوم اجتماعی بوده است. اثرات مهاجرت بر مهاجران نیز یکسان نبوده و متغیرهای گوناگون به میزان های متفاوت بر آنها تاثیر می گذارند. تحقیق حاضر در پی سنجش میزان تاثیر متغیرهای تحصیلات، شغل، میزان درآمد، سن، مدت اقامت در قائمیه، فاصله محل سکونت مهاجر نسبت به شهر قائمیه و داشتن رابطه خویشاوندی با بومیان بعد از مهاجرت، بر سازگ... ادامه ...

1215 بازدید
بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان

عنوان:  بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان نویسندگان: دکتر احمد غضنفری  -  حمید رضا ریاحی چکیده در تحقیق حاضر تلاش شده تا اثر تنبیه بر عزت نفس نوجوانان به تفکیک جنسیت (پسر و دختر ) بررسی گردد . فرضیه اصلی تحقیق این بود که تنبیه با عزت نفس رابطه دارد و بین عزت نفس نوجوانان تنبیه شده با عزت نفس نوجوانان تنبیه نشده ،بدون در نظر گرفتن جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد .به منظور آزمودن این فرضیه از بین کلیه دانش‎آموزان دوره راهنمائی شهرستان شهرضا به روش انتخاب تصادفی منظم ، تعداد ۱۰۰ نفر دانش آموز دخت... ادامه ...

1318 بازدید
بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان

عنوان  مقاله: بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان نویسنده: احمد غضنفری، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین ( ع )و دانشجوی دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبایی چکیده برای پردازش اطلاعات مربوط به هویت سه سبک ارائه شده است: سبک اطلاعاتی ،سبک هنجاری و سبک سردرگم یا اجتنابی. افراد دارای سبک اطلاعات مدار،به طور فعال اطلاعات مربوط به خویش را جستجومی کنند، ارزیابی می نمایند و مورد استفاده قرارمی دهند. افراد دارای سبک هنجاری به سؤالات مربوط به هویت و موقعیت های  تصمیم گیری با پیروی از تجویز ها و انت... ادامه ...

1113 بازدید
روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی

روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی نیک اشمایل در سال  ۱۳۸۴ انتشارات دانش پژوهان برین  ....

1280 بازدید
روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی

روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی ، تالیف آلن بریمن ،در سال ۱۳۸۱ ، انتشارات آوای نور  ....

1096 بازدید
 • صفحه 3 از 41234