مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next

تفکر از دیدگاه روان شناسی

عنوان : تفکر از دیدگاه روان شناسی نویسنده دکتر احمد غضنفری چکیده: تفکر یا اندیشیدن یک از مباحث عمده روان شناسی است که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در این مقاله ابتدا تاریخچه مختصری از تفکر ارائه شده که در  این تاریخچه ، پس از اشاره کوتاهی به ریشه های فلسفی مبحث تفکر،تعریف و  توصیف دیدگاه های گوناگون روان شناسی از تفکر بررسی شده است. به دنبال آن عناصر یا هسته های اصلی تفکر یعنی مفهوم و اصل بررسی و اهمیت آنها در زندگی انسانها بیان شده است. کلید واژه:تفکر،روان شناسی، مفهوم، اصل دان... ادامه ...

1556 بازدید
بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی

عنوان:  تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی  بر پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان نویسندگان: دکتر احمــد غضنفری چکیده : مطالعه حاضر برای بررسی تاثیر متغیرهای عزت‎نفس ؛ انگیزش پیشرفت واز خود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی صورت گرفته است . ۶-۹۰ دانش آموز (۴۳پسر و ۴۷ دختر) به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌های عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و از خود بیگانگی اجرا شد . داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید . نتایج نشان داد که عزت نفس و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی‌داری دارند . ناتوانی... ادامه ...

1462 بازدید
تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی

عنوان: تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی نویسندگان: دکتر احمد غضنفری -دکتر محمدرضا نجفی -محمود پورشمس چکیده هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامی فراگیران یک دورۀ  تکاوری یک واحد نظامی صورت گرفته است. روش: به همین منظور پرسشنامه روحیۀ نظامی قبل از شروع آموزش تکاوری به فراگیران داده شد و پس از پایان آموزش تکاوری نیز روحیۀ نظامی آنان اندازه‌گیری گردید. پایایی پرسشنامه روحیۀ نظامی در تحقیق حاضر۸۲۳/۰ به دست آمده است. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (... ادامه ...

1224 بازدید
خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها

عنوان: خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها نویسندگان :دکتر احمد غضنفری – حمید رضا صادقی – عظیمه السادات عبداللهی چکیده: مطالعات گوناگونی بر روی عوامل مختلف تعیین کننده خودکارآمدی و رفتارکارآفرینی تاکید کرده اند.تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل و تعیین کننده های خودکارآمدی و رفتار کارآفرینی انجام شده است.در همین راستا ،نمونه ای به حجم ۱۰۰ نفر از کارآفرینان شهرستان شهرضا به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند  و دو پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینی و رفتار کارآفرینی بر روی آنها اجر... ادامه ...

1692 بازدید
بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …

عتوان: بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و شناسایی عوامل موثر بر آن در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه چهار نویسنده: دکتر احمد غضنفری چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی ازدواجهای دانشجویی و شناسایی عوامل موثر بر آن در دانشگاه‌های آزاد اسلامی منظقه چهار کشور صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زوجهایی است که در طی سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳ ازدواج کرده‌اند و اسامی آنها در دفاتر فرهنگ اسلامی ثبت شده است که یک نمونه ۳۰۶ نفری به صورت تصادفی منظم انتخاب گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات از د... ادامه ...

1466 بازدید
بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان

عنوان: بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان شهر اصفهان نویسنده: دکتر احمد غضنفری چکیده هدف : بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان هدف این پژوهش است . روش : ۱۷۸۳ دانش‌آموزان دختر و پسر کلاسهای اول ، دوم و سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی شهر اصفهان که به طور تصادفی انتخاب شده بودند به کمک مقیاس مقابله نوجوانان (ACS) و پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی هویت من (EOM-EIS-2) مورد ارزیابی قرار گرفتند . از میانگین ،‌ضریب همبستگی ، آزمون t ، و تحلیل رگرسیون برای تجزیه ... ادامه ...

1228 بازدید
بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان

عنوان: بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان یک دانشکده نظامی نویسندگان: دکتر لطفعلی عابدی و دکتر احمدغضنفری چکیده دانشکده‎ها و مراکز آموزشی نیروهای مسلح از جمله ارکان مهم حفظ و ارتقای توان رزم و نیروی بازدارندگی به منظور حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور هستند. یکی از آموزش‎هایی که در این مراکز ارائه می‎شود ،آموزش‎های مربوط به کسب و ارتقای مهارت تیراندازی است . چه اینکه مهارت مذکو ر در ایفای همه وظایف نظامی و انتظامی نقشی محوری دارد. علاوه بر این، مهارت تیراندازی به عنوان یک رشته ورزشی نی... ادامه ...

1397 بازدید
بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان

  عنوان: بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان نویسنده: دکتر احمد غضنفری چکیده: برای پردازش اطلاعات مربوط به هویت سه سبک ارائه شده است: سبک اطلاعاتی ،سبک هنجاری و سبک سردرگم یا اجتنابی. افراد دارای سبک اطلاعات مدار،به طور فعال اطلاعات مربوط به خویش را جستجومی کنند، ارزیابی می نمایند و مورد استفاده قرارمی دهند. افراد دارای سبک هنجاری به سؤالات مربوط به هویت و موقعیت های  تصمیم گیری با پیروی از تجویز ها و انتظارات افراد مهم پاسخ می دهند. افراد دارای سبک سردرگم یا اجتنابی از رویارویی و مو... ادامه ...

1587 بازدید
بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی

عنوان: بررسی رضایت ، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی یک دانشکده نظامی نویسندگان:دکتر احمد غضنفری و دکتر لطفعلی عابدی چکیده: تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان رضایت ، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی صورت گرفته است. به همین منظور از جامعه آماری که مشتمل بر کارکنان آموزشی بودند ۹۳ نفر انتخاب شدند. شیوه انتخاب آزمودنی‌های تحقیق به صورت سرشماری است یعنی تمام افراد در تحقیق شرکت داشتند و پرسشنامه‌های کامل عودت داده شده ۹۳ نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) و نیز پرسشنامه انگی... ادامه ...

1379 بازدید
بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان

عنوان:بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان و تأثیر آن بر عملکرد آنان بر اساس الگوی کارت متوازن (BSC) نویسندگان :دکتر محمد اسماعیل انصاری و دکتر حسین استادی:و دکتر احمد غضنفری و زهرا اله وردی چکیده: با توجه به اینکه ایران کشوری با اقوام و زبانها و فرهنگ های مختلفی می باشد، سازمانها و نهادهای آن نیز متشکل از کارکنان و مشتریانی با زمینه‌های فرهنگی متفاوت است. در این راستا مدیران با عنایت به تنوع فرهنگی موجود در سازمان ها برای مهار کردن تعارض های حاصل از آن و استفاده از فرصت ... ادامه ...

1119 بازدید
 • صفحه 2 از 41234