مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next

روان شناسی کار و بیکاری

روان شناسی کار و بیکاری ، گوردون اوبرین ، ۱۳۸۲ ، انتشارات آوای نور  ....

1197 بازدید
ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه روحیه نظامی

عنوان:ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه روحیه نظامی نویسندگان: دکتر احمد غضنفری, دکتر لطفعلی عابدی چکیده: هدف:تحقیق حاضر به منظور ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه روحیه نظامی صورت گرفته است. روش: به همین منظور با بررسی پیشینه موضوع یک پرسشنامه ۱۸۵ سوالی تهیه و تنظیم گردید و به ۲۸ داور ارائه شد. سوالاتی را که بیش از ۶۷% داوران مناسب تشخیص داده بودند انتخاب شدند و سپس به همراه پرسشنامه رضایت شغلی “برای فیلد و راث” ، بر روی یک نمونه ۲۲۵ نفری از کارکنان رسمی شرکت کننده در دوره ه... ادامه ...

1160 بازدید
روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی

روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی نیک اشمایل در سال  ۱۳۸۴ انتشارات دانش پژوهان برین  ....

1194 بازدید
روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی

روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی ، تالیف آلن بریمن ،در سال ۱۳۸۱ ، انتشارات آوای نور  ....

998 بازدید
روان شناسی فیزیولوژیک

روان شناسی فیزیولوژیک تالیف کالات ،در سال ۱۳۷۴ انتشارات دانشگاه شاهد  ....

1088 بازدید
نیاز سنجی آموزشی

نیاز سنجی آموزشی در سال ۱۳۸۶ ، انتشارات دانش پژوهان برین  ....

1091 بازدید
۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد

چاپ کتاب ۷۸۰۰  تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد  در سال ۱۳۸۴ انتشارات غزل  ....

2780 بازدید
روان شناسی عمومی

چاپ کتاب روان شناسی عمومی در سال ۱۳۸۰ انتشارات فرهنگی شهید مدرس    ....

1153 بازدید
طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری

چاپ کتاب طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری ،در سال ۱۳۷۷ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان    ....

1346 بازدید