مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن

هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن

عنوان: هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن

نویسندگان : دکترمنصور حقیقتیان-دکتر احمد غضنفری-پروانه تکه اکبر آبادی

چکیده :

هدف از مطالعه حاضر تبیین برخی عوامل موثر بر هویت ملی نوجوانان در شهر اصفهان می‌باشد، که به شیوه پیمایشی انجام شده است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از یک نمونه ۴۰۰ نفری از بین دانش آموزان نوجوان ( ۲۲۰ دختر و ۱۸۰ پسر ) ۱۴ تا ۱۷ ساله شهر اصفهان که به صورت تصادفی خوشه ای از سطح دبیرستان های نواحی ۵ گانه شهر اصفهان انتخاب شده اند، جمع آوری گردیده است. در این بررسی از نظریات جورج هربرت مید۱ و بخصوص هنری تاجفل۲ جهت تبیین هویت ملی نوجوانان استفاده شده است. طبق نظریه تاجفل، هویت ملی در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری قابل بررسی می‌باشد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای ملی گرایی خانواده، ملی گرایی دوستان و برنامه های تلویزیون تاثیر  عمده  ای در تبیین هویت ملی نوجوانان داشته اند و متغیر های جنسیت، پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده های نوجوانان، نظام آموزشی و  محتوای کتابهای درسی با وضعیت هویت ملی نوجوانان رابطه ای نداشته و فاقد تاثیر بوده اند.
واژه های کلیدی : هویت، هویت اجتماعی، هویت ملی، مولفه‌های هویت ملی

دانلود مقاله

نوشته شده در تاريخ : ۹ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها :دیدگاه خود را بیان کنید