مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه روحیه نظامی

ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه روحیه نظامی

عنوان:ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه روحیه نظامی

نویسندگان: دکتر احمد غضنفری, دکتر لطفعلی عابدی


چکیده:

هدف:تحقیق حاضر به منظور ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه روحیه نظامی صورت گرفته است.

روش: به همین منظور با بررسی پیشینه موضوع یک پرسشنامه ۱۸۵ سوالی تهیه و تنظیم گردید و به ۲۸ داور ارائه شد. سوالاتی را که بیش از ۶۷% داوران مناسب تشخیص داده بودند انتخاب شدند و سپس به همراه پرسشنامه رضایت شغلی “برای فیلد و راث” ، بر روی یک نمونه ۲۲۵ نفری از کارکنان رسمی شرکت کننده در دوره های تخصصی تکمیلی،مقدماتی رسته ای،عالی رسته ای و کارشناسی در یک مرکز آموزش نظامی با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای اجرا گردید. داده ها در دو سطح توصیفی(شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، رتبه درصدی ، نمره استانداردZ  و T ) و استنباطی (شامل ضریب همبستگی پیرسون، ضریب آلفای کرانباخ، ضریب همبستگی اسپیرمن- براون، تحلیل عاملی، تحلیل واریانس، آزمونKMO و آزمونt ) با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده‌اند.

نتایج:یافته ها نشان داد که پرسشنامه روحیه نظامی از پایایی(α=۰/۹۸ ) و اعتبار بسیار بالایی برخوردار است. نتایج تحلیل عاملی نشان دادکه مقیاس روحیه نظامی از چهار مولفه اصلی رهبری، تعلق سازمانی، مهارت های مقابله ای و گروه کاری(که مولفه های مهمی در مدیریت منابع انسانی به حساب می آیند) تشکیل شده است. همچنین نتایج تحلیل عاملی هریک از مولفه های اصلی مقیاس روحیه نظامی نشان داد که مولفه رهبری شامل پنج خرده مقیاس حمایت رهبری، مقبولیت رهبری، سبک رهبری و مهارت رهبری ؛مولفه تعلق سازمانی شامل چهار خرده مقیاس رضایت سازمانی، هویت سازمانی، علاقه سازمانی و تعهد سازمانی ؛مولفه مهارت مقابله ای شامل سه خرده مقیاس خودکار آمدی، سازگاری و شجاعت ؛ و مولفه گروه کاری شامل دو خرده مقیاس انسجام گروهی و اثربخشی گروهی می باشد. هنجارهای روحیه بر حسب سن ، درجه ، سابقه خدمت، تحصیلات، تاهل ، درجه جایگاه و مسئولیت نیزارائه شده است.

بحث: مولفه های استخراج شده برای روحیه نظامی با دیدگاه های نظریه پردازان روحیه نظامی کاملا² هماهنگ است و مقیاس روحیه نظامی می تواند ابزار مناسبی برای سنجش روحیه نظامی پایوران در موقعیت های نظامی مختلف و اخذ تصمیم های مقتضی در مدیریت منابع انسانی در سازمانهای نظامی باشد.

کلید واژه ها: روحیه نظامی، مقیاس روحیه، اعتبار یابی،هنجاریابی

نوشته شده در تاريخ : ۵ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها :دیدگاه خود را بیان کنید