مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


رزومه پژوهشی

احمد غضنفری – دانشیار روان شناسی – پایه ۳۲ بازنشسته دانشگاه امام حسین(ع)

دکترای روان شناسی عمومی  از دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – معدل ۱۸/۳۵

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی از دانشگاه تربیت مدرس – تهران- معدل ۱۷/۳۸

کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه شهید چمران –  اهواز- معدل ۱۷/۳۵

عضو هیات علمی دانشگاه : آزاد اسلامی واحد شهرکرد-گروه روان شناسی

 تالیف کتاب

۱- طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری ، ۱۳۷۷ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

۲- روان شناسی عمومی ، ۱۳۸۰ انتشارات فرهنگی شهید مدرس

۳- روان شناسی عمومی ، ۱۳۸۷ ، چاپ دوم ، انتشارات فرهنگی شهید مدرس

۴- ۷۸۰۰  تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد ، ۱۳۸۴ انتشارات غزل

۵- نیاز سنجی آموزشی ، ۱۳۸۶ ، انتشارات دانش پژوهان برین

 ترجمه کتاب

۱-روان شناسی فیزیولوژیک ، تالیف کالات ، ۱۳۷۴ انتشارات دانشگاه شاهد

۲- روان شناسی فیزیولوژیک ، تالیف کالات ، ۱۳۸۳چاپ سوم، انتشارات دانشگاه شاهد

۳- روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی ، تالیف آلن بریمن ، ۱۳۸۱ ، انتشارات آوای نور

۴- روان شناسی کار و بیکاری ، گوردون اوبرین ، ۱۳۸۲ ، انتشارات آوای نور

۵- روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی ، نیک اشمایل ۱۳۸۴ انتشارات دانش پژوهان برین

۶- روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی ، نیک اشمایل ۱۳۸۸ انتشارات دانش پژوهان برین

۷-راهنمای رهبر آموزشی برای طراحی برنامه درسی،ریچارد دونلاپ ۱۳۹۳ ، انتشارات آوای نور.

 مقاله های چاپ شده

الف)علمی-پژوهشی

۱-بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان ، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ، ویژه نامه هویت ، جلد چهارم ، شماره اول بهار و تابستان ۱۳۸۲ .

۲- بررسی تاثیر تنبیه بر عزت نفس دانش آموزان ، فصلنامه دانش و پژوهش  دوره دوم ، شماره سوم ، پاییز ۱۳۸۳

۳- اعتبار یابی مقیاس مقابله نوجوانان ، فصلنامه اندیشه و رفتار ، شماره  ۴۳ ، زمستان ۱۳۸۴.

۴- اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت (ISI-6G) ،فصلنامه مطالعات تربیتی و روان شناسی دوره پنجم شماره اول۱۳۸۳.

۵-ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی ، فصلنامه مدیریت منابع انسانی ، شماره ۵ ،۱۳۸۸.

۶-تاثیر آموزش تکاوری بر روحیه نظامی فراگیران یک واحد نظامی ، فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی نظامی دوره دوم شماره هشتم.

۷- بررسی عوامل موثر بر اثربخشی تیم های کاری در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم  پزشکی اصفهان،فصلنامه مدیریت سلامت، شماره ۳۴ ، زمستان ۱۳۸۴

۸- بررسی رضایت ، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی یک دانشکده نظامی ، فصلنامه مدیریت منابع انسانی، شماره اول، زمستان ۱۳۸۷.

۹- هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن ، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی ، سال  بیست و دوم ، شماره پیاپی ۴۱، شماره اول ، بهار ۱۳۹۰.

۱۰- بررسی عوامل موثر بر سازگاری فرهنگی مهاجران به شهر قائمیه.مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره ۲۷،شماره اول،بهار ۱۳۸۷(پیاپی ۵۴).

۱۱-  بررسی عوامل موثر بر رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی .فصلنامه فرهنگی ،تربیتی ،زنان و خانواده.سال هفتم شماره ۲۰ پاییز ۱۳۹۱.

۱۲- بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان یک دانشکده نظامی.فصلنامه طب نظامی، سال یازدهم ، شماره ۱ (مسلسل ۳۹).

۱۳- بررسی نقش عوامل شخصیتی و اجتماعی  و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان شهرضا ، فصلنامه تعلیم و تربیت ، سال نوزدهم شماره ۲ ، ۱۳۸۲

۱۴-شیوه های مقابله با فشار روانی والدین بیماران روانی مزمن و افراد عادی،فصلنامه پیک نور (علوم انسانی)، سال نهم ، شماره۱.

۱۵- ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه روحیه نظامی. ، فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی نظامی شماره۱۰

۱۶- بررسی تاثیر تعداد فرزندان بر ارتقای اجتماعی خانواده. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات زنان و خانواده شماره

۱۷- طراحی مدل پرورش خلاقیت و نوآوری در دانشجویان افسری و تربیت پاسداری. ، فصلنامه روانشناسی نظامی دوره دوم شماره هشتم .

۱۸-بررسی تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر روحیه نظامی و مقابله با تهدید در کارکنان یک واحد نظامی. فصلنامه روانشناسی نظامی دوره سوم شماره یازدهم .

۱۹-بررسی عوامل موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران.فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،سال هفتم، شماره۲۰ ،بهار ۱۳۹۲.

۲۰- رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی. ، فصلنامه پژوهش های مدیریت و فرماندهی نظامی سال سیزدهم، شماره۴۳ ،تابستان ۱۳۹۱.

۲۱-بررسی اثربخشی آموزش ایماگوتراپی بر انسجام خانواده و عملکرد خانوادگی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان.مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی.دوره ۲ شماره ۵،بهار ۱۳۹۵.

۲۲-بررسی عوامل موثر بر رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی.فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده.سال هفتم،شماره ۲۰،پاییز ۱۳۹۱.

۲۳-بررسی رابطه نگرش دینی با آرامش روانی، اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر . فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده.سال هفتم،شماره۲۲،پاییز۱۳۹۲.

۲۴-رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان. دوفصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی،سال پنج،شماره ۱(شماره پیایپی۱۳)،بهار و تابستان ۱۳۹۲.

۲۵- اثرات مثبت و منفی درمان شناختی- رفتاری بر سلامت روان و انعطاف پذیری روان شناختی افراد دارای اضافه وزن.مجله روان شناسی و روانپزشکی شناخت،دانشگاه علوم پزشکی کردستان،سال دوم،شماره ۲،تابستان ۱۳۹۴، صفحات۳۸-۲۸.

۲۶- بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی ارتباطات سازمانی در یک سازمان دولتی. مجله مدیریت فرهنگ سازمانی،دوره ۱۳، شماره۲، تابستان۱۳۹۴: صفحات ۵۹۹-۵۸۱.

 ۲۷- Relationship between Spiritual Intelligence and Attachment Styles with Identity in Students at the Universities of Isfahan Province. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences September 2014, Vol. 4, No. 9

 ب)مقاله های علمی-ترویجی

۱- بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان شهر اصفهان : چاپ شده در چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی .

۲- بررسی اعتبار یابی سه مقیاس تعهد دینی ، ایمان دینی و بلوغ دینی: چاپ شده در چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی.

۳- بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان شهر اصفهان : چاپ شده در چکیده مقالات چهارمین همایش مشاوره اسلامی از دیدگاه اسلامی.

۴- روحیه نظامی :عوامل تعیین کننده ، راهبردها و ارزیابی: فصلنامه علوم پایه نظامی دانشکده علوم نظامی شماره ۲۰-۲۱ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۲ .

۵- بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان ، ارائه شده در همایش منطقه ای نماز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، اسفند ۱۳۸۵.

۶- ازدواج دانشجویی و تاثیرآن بر سلامت جنسی فرد و اجتماع: ارائه شده در سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی آذر ماه ۱۳۸۶ دانشگاه شاهد، چاپ شده در خلاصه مقالات.

۷- بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و از خود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی:ارائه شده در هفته پژوهش سال۱۳۸۵ و چاپ شده در مجموعه مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان .

۸- خودکارآمدی و کارآفرینی: عوامل و تعیین کننده ها. ارائه شده در اولین کنفرانس ملی کارآفرینی،خلاقیت و سازمان های آینده و چاپ در مجموعه مقالات به صورت CD.

9- پیش بینی کننده های رفتار کارآفرینانه: پذیرفته شده در اولین کنفرانس ملی کارآفرینی،خلاقیت و سازمان های آینده و چاپ در مجموعه مقالات به صورت CD.

10- تاثیر خودکارآمدی بر رفتار کارآفرینانه: پذیرفته شده در اولین کنفرانس ملی کارآفرینی،خلاقیت و سازمان های آینده و چاپ در مجموعه مقالات به صورت CD.

11-ابعاد و کارکردهای روان شناختی نگرش دینی،مجله دانشکده علوم انسانی ویژه نامه تعلیم و تربیت انسانی(۴)شماره ۶۲ فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵.

۱۲- بررسی هوش فرهنگی روسای ادارات دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی،سال چهارم شماره هفدهم ،تابستان ۱۳۸۷.

۱۳-بررسی جامعه شناختی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و افسردگی در دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهرستان شهرکرد در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ پذیرفته شده در اولین همایش ملی ارتقاء سلامت زنان و دختران شهرکرد اسفند ماه ۱۳۸۸.

۱۴- بررسی تاثیرمتغیر های خانوادگی بر چگونگی نحوه گذران اوقات فراغت جوانان. پذیرفته شده در اولین همایش سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان.دانشگاه شیراز،  مرداد ماه ۱۳۹۲.

۱۵- بررسی میزان به کار گیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۲-۹۱. پذیرفته شده در همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت ،  تیر ماه ۱۳۹۲.

۱۶- تأثیر شغل بر سلامت جسمانی و روانی کلیه دبیران زن مقاطع تحصیلی.

۱۷-بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با نظم جویی شناختی –هیجانی ،خودپنداره و عزت نفس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.اولین کنگره ملی توامندسازی جامعه در حوزه مشاوره،خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی.۱۳۹۵

۱۸– بررسی تبیین رابطه بین استعداد دانش آموزان دبیرستانهای تیزهوشان شهر کاشان و نحوه گذراندن اوقات فراغت.کنفرانس بین المللی  علوم انسانی و مطالعات رفتاری.۱۳۹۳

 ج)مقاله های علمی-مروری

۱- تفکر از دیدگاه روان شناسی، فصلنامه مصباح شماره ۲۹ بهار ۷۸

۲- روش های جلب اطاعت و فرمانبرداری،  فصلنامه مصباح شماره ۳۰ تابستان۷۸

۳-  ماهیت تحقیق سازمانی، فصلنامه مصباح شماره ۳۴ تابستان۷۹

۴-  معرفی پایان نامه دکتری ،  فصلنامه مصباح شماره۵ ۴ پاییز۱۳۸۲

۶-  معرفی کتاب روان شناسی نظامی  ،  فصلنامه مصباح شماره ۲۹ بهار ۷۸

۷-  معرفی کتاب روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی ،  فصلنامه مصباح شماره ۲۱ بهار۷۶

۸- آموزش راهبرد های مقابله ای ، ارائه و چاپ در مجموعه مقالات همایش بهداشت روانی در حوادث غیر مترقبه شهرضا

۹- آموزش راهبرد های مقابله ای ، چاپ شده در ماهنامه امداد و درمان هلال احمر استان اصفهان سال دوم شماره ۳ پاییز ۱۳۸۱

 ۱۰- مروری بر روان شناسی نظامی ، نشریه علوم پایه نظامی دانشکه علوم نظامی شماره

۱۱- روش های خلاق حل مساله ، ارائه شده در اولین کارگاه آموزشی روش های خلاق حل مساله در دانشکده علوم پایه نظامی ، بهار ۱۳۸۲

۱۲- شیوه های نوین تدریس ، ارایه شده در سمینار تخصصی دانشکده علوم پایه نظامی ،۱۳۸۰

۱۳- بررسی نقش عوامل ساختاری در شکل گیری هویت جوانان

 استاد مشاور پایان نامه دکتری

۱-طراحی ارتباطات سازمانی اثر بخش فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج محلی شهرستان اصفهان. پایان نامه دکتری در مدیریت،۱۳۸۹، حسین مزروعی

۲- طراحی مدل پرورش خلاقیت و نوآوری در دانشجویان افسری و تربیت پاسداری. پایان نامه دکتری در مدیریت،۱۳۹۱، حمید رئیسی

 استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد

۱-مقایسه اختلالات روانی بین معتادین زندانی با معتادین غیر زندانی شهر اسفراین. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش بالینی ،مرتضی حق شناس،۱۳۸۷.

۲-تاثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس ورزشکاران رزمی کار قصر شیرین. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش بالینی ، کیومرث همتی ۱۳۸۷.

۳- بررسی میزان اثر بخشی آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامی فراگیران مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دفاعی، محمود پورشمس،۱۳۸۸.

۴- بررسی رابطه بین سطح سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان لشکر عملیاتی امام حسین(علیه السلام) در مقابله با تهدید نظامی آمریکا. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دفاعی محمد کارگر،۱۳۸۹ .

۵- تاثیر استرس های آموزشگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه دوره متوسطه شهرضا. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی لیلی موسوی،۱۳۹۱ .

۶- بررسی رابطه راهبرد‌های یادگیری خودتنظیم  با اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهرستان شاهین شهر در سال تحصیلی ۹۰-۹۱. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی محبوبه غازان،۱۳۹۱.

۷- بررسی مقایسه نگرش والدین دانش آموزان مدارس  هوشمند و عادی شهر تهران نسبت به برنامه های درسی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی فاطمه حمید ،۱۳۹۱.

۸- تاثیر انگیزه‌های تحصیلی پذیرفته شدگان کنکوری  دختر دبیرستان‌های شهر مسجد سلیمان بر عملکرد آنان درکنکور  در سال تحصیلی  سال ۹۰-۸۹. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی حکیمه کیانی ،۱۳۹۱.

۹-رابطه بین سبک تدریس و تیپ های شخصیتی معلمان مدارس راهنمایی شهرستان لردگان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی مهدی امیری ،۱۳۹۱.

۱۰- بررسی  رابطه سرمایه روان شناختی و باورهای انگیزشی با عملکرد آموزشی دبیران شهر بوکان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی مریم سلطانیان زاده ،۱۳۹۱.

۱۱-بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی معلمان استان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی معصومه سلیمیان ریزی ،۱۳۹۱.

۱۲- بررسی اثربخشی آموزش دروس کارگاهی و آزمایشگاهی فنی و حرفه ای از دیدگاه دبیران مدارس فنی و حرفه ای شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۲-۹۱. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی مجید اسفندی ،۱۳۹۲.

۱۳- بررسی تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان بر اساس اصول هوش اخلاقی از دیدگاه دبیران دین و زندگی شهر اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی لیلا نادیان ،۱۳۹۲.

۱۴- بررسی رابطه چندگانه سرمایه فکری،اجتماعی و روانشناختی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۹۲. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی سمیرا کنعانی ،۱۳۹۲.

۱۵- ارزیابی برنامه درسی (اهداف، محتوا، تدریس و ارزشیابی) درس جامعه شناسی پایه سوم دوره متوسطه بر اساس هوش چندگانه از دیدگاه دبیران جامعه شناسی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی،آتنا رنجبر ،۱۳۹۲.

۱۶- بررسی توانمندسازی دبیران در برنامه درسی اجرا شده علوم تجربی و تاثیر آن بر عملکرد آموزشی از دیدگاه دبیران)مطالعه موردی معلمان ابتدایی پایه چهارم ناحیه ۵ شهر اصفهان سال۹۱-۹۲(. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ،مهدیه زارعی ،۱۳۹۲.

۱۷- بررسی تاثیر آموزش سبک های تفکر بر خلاقیت دانش آموزان (مطالعه موردی دختران دبیرستانی میمه). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ،مرجان فخاریان ،۱۳۹۱.

۱۸- نقش هوش معنوی بر عملکرد آموزشی دبیران درس دین و زندگی شهر کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ،سارا حاجلو ،۱۳۹۲.

۱۹- شاخص های توسعه یافتگی مدارس ابتدایی استان سیستان و بلوچستان از دیدگاه معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ،فرهود دهواری ،۱۳۹۲.

۲۰- بررسی رابطه عزت نفس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان شاهین شهرومیمه (سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ،اعظم صحرایی ،۱۳۹۲.

۲۱- اثرات ناشی از قراردادهای روان شناختی بر اعتماد وتعهد سازمانی مدیران وکارکنان بانک های رفاه استان اصفهان . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش منابع انسانی ،علیرضا التجایی ،۱۳۹۲.

۲۲- بررسی رابطه‌ی بین آگاهی­های فراشناختی و میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش در میان دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ،شهرزاد حیدری ،۱۳۹۲.

۲۳- رابطه هوش سازمانی و هوش اخلاقی با رهبری تیمی در بین مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۲-۹۱. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ،الهام محمدیان ،۱۳۹۲.

۲۴- تبیین رابطه بین استعداد دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان شهر کاشان  و نحوه گذران اوقات فراغت. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ،مصطفی رحیمی ،۱۳۹۲.

۲۵- بررسی  تاثیرآموزش مهارتهای ارتباطی بر رضایت زناشویی زوجین مددجویان مراکز توانبخشی نور دهاقان و پرآور شهرضا. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش بالینی ،حسن طاهری ،۱۳۹۲.

۲۶-میزان پرداختن کتب پایه ششم ابتدایی به مفاهیم انگیزش پیشرفت،تفکر و مهارتهای ارتباطی و اجتماعی از منظر معلمان پایه ششم در سال تحصیلی ۹۴-۹۳. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ،زهره ضیایی ،۱۳۹۳.

۲۷-بررسی سواد چندرسانه ای معلمان مدارس هوشمند شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ،لیلا کیانی ،۱۳۹۲.

۲۸-مقایسه سه نظام آموزشی آگاهی دهنده،توانایی دهنده و خلاق از منظر معلمان ابتدایی و دبیران متوسطه اول و دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۲ ناحیه سه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ،اکبر صدیقی ،۱۳۹۲.

۲۹- بررسی شاخص های تدریس اثربخش معلمان ابتدایی شهر کاشان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ،سید جواد سید پورخزاقی ،۱۳۹۲.

۳۰- بررسی تأثیر هیپنوتیزم و آرامسازی عضلانی  بر نتایج ارزشیابی میان ترم دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  در نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۹۲. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ، میترا ملبوسی زاده ،۱۳۹۳.

۳۱- بررسی تاثیر سبک یادگیری وابسته به زمینه بر شیوه تدریس دبیران شهر میمه در سال تحصیلی ۹۳-۹۲.  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ، علی زمانی ،۱۳۹۳.

۳۲- بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و سبکهای شناختی با همجوشی فکر و عمل در بیماران وسواسی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش عمومی ، زهرا رفیعیان ،۱۳۹۳.

۳۳- بررسی اثر بخشی معنا درمانی گروهی بر افسردگی ، استرس ادراک شده و رضایت  از زندگی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره ی شهرستان دهاقان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش عمومی ، مریم ضیغمی ،۱۳۹۳.

۳۴-بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی و همجوشی فکر-عمل با یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، گرایش مشاوره مدرسه ، حمیده رضی ،۱۳۹۳.

۳۵-بررسی رابطه سبک تدریس با تفکر انتقادی در معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ، اعظم ثابت پی ،۱۳۹۳.

۳۶-بررسی تاثیر جو سازمانی و قراردادهای روان شناختی بر عملکرد کارکنان(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت،گرایش مناع انسانی ، علیرضا کاویانی،۱۳۹۳.

۳۷-بررسی امکان سنجی اجرای آموزش مساله محور از دیدگاه دبیران مدارس فنی-حرفه ای شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۴-۹۳. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ، محسن منظری ،۱۳۹۳.

۳۸-بررسی سواد برنامه درسی مدیران مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۹۳-۹۲. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ، خدیجه میرزا زاده ،۱۳۹۲.

 ۳۹-اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر سبک کنارآیی اجتنابی،اسناد منفی و سلامت روان دانش آموزان متوسطه پسر شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش عمومی ، اکبر ترابی ،۱۳۹۴.

۴۰-اثربخشی تفریح درمانی بر کاهش مصرف سیگار و علایم مثبت و منفی در بیماران اسکیزوفرنی مزمن. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش عمومی ، یونس شیروانی ناغانی ،۱۳۹۴.

۴۱-پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس مهارتهای ارتباطی،هویت همسری و شخصیت زوجین مرکز مشاوره و آموزش هنگام ازدواج شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش عمومی ، قدرت الله اسکندری ،۱۳۹۴.

۴۲-اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کیفیت و رضایت از پیشرفت ابراز عشق و رضایت از رابطه زناشویی در زندگی زوجین تحت حمایت کمیته امداد شهرستان لردگان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش عمومی ، فرنگیس بابااحمدی میلانی ،۱۳۹۴.

۴۳-بررسی رابطه کارکرد خانواده،رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی خانواده با دلزدگی زناشویی زوج های شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش عمومی ، پگاه براهیمی ،۱۳۹۴.

۴۴-بررسی مقایسه ای مزاج و تیپ های شخصیتی مایرز-بریگز با رضایت زناشویی در زوجین راضی و ناراضی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش عمومی ، الهه مولوی زاده ،۱۳۹۴.

۴۵-تبیین احساس تنهایی بر اساس ناگویی هیجانی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی از طریق مدل یابی معادلات ساختاری. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش عمومی ، اکرم شریفیان ،۱۳۹۵.

۴۶-بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با نظم جویی شناختی –هیجانی،خودپنداره و عزت نفس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش عمومی ، لیلا کریمی بلمیری ،۱۳۹۴.

۴۷-بررسی و مقایسه مقایسه کیفیت زندگی،امید به زندگی و تاب آوری در معتادان پاک عضو انجمن NA  و معتادان پاک غیر NA. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش عمومی ، قاسم یزدانی ،۱۳۹۴.

۴۸-اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر میزان افسردگی و اضطراب والدین دارای مودک عقب مانده ذهنی شهرستان فارسان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش عمومی ، رضوان پناهی ،۱۳۹۵.

۴۹-بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران،دبیران و دانش آموزان با جو مدارس دوره متوسطه شهرستان ایذه. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،بیژن قریشوندی ،۱۳۹۳.

۵۰-بررسی رابطه نگرانی از تصویر بدنی،ترس از ارزیابی منفی،اضطراب اجتماعی،شاخص توده بدنی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،معصومه حمزه ،۱۳۹۴.

۵۱-بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی بر اضطراب اجتماعی ،افسردگی و پرخاشگری کودکان پیش دبستانی شهرستان بروجن. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،رعنا علیمیرزایی ،۱۳۹۴.

۵۲-بررسی تاثیر روایت درمانی بر نگرانی در باره تصویر بدنی و ترس از ارزیابی منفی درر نوجوانان دختر دارای بد شکلی بدن شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،ریحانه نیک نداف ،۱۳۹۴.

۵۳-بررسی مقایسه ای رابطه تیپ های شخصیتی(A/B/C/D)،مکانیزمهای مقابله ای و نشانگان بالینی زنان خود معرف برای غربالگری سرطان سینه و زنان میتلا به سرطان سینه در مراکز درمانی اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،مژگان سلیمی،۱۳۹۴.

۵۴-بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر رضایت نقش جنسی و سازگاری زناشویی زنان شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،فرشته حسن پور ،۱۳۹۴.

۵۵-تاثیر آموزش تعهد و پذیرش بر مکانیسم های دفاعی و نشانگان بالینی فرزندان والدین نابینا. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،تبسم احتشام زاده ،۱۳۹۴.

۵۶-رابطه بین استفاده از مکانیسم های دفاعی و سبک مقابله ای و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان والدین دارای کودکان اختلال رفتاری در شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،فاطمه فرجی ،۱۳۹۳.

۵۷-بررسی رابطه دینداری ،رضایتمندی ادراک شده از زندگی و خوب زیستی روان شناختی با سلامت روان در معلمان مقطع راهنمای شهرستان کیار. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،مرضیه سیفی ،۱۳۹۳.

۵۸-بررسی نیمرخ های شخصیتی و رابطه آن با تعارضات زناشویی در متقاضیان طلاق در دوران عقد در شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،مژگان سبحانی ،۱۳۹۳.

۵۹-تاثیر آموزش مهارتهای فرزندپروری والدین بر طرحواره های ناسازگار اولیه،خودکار آمدی تحصیلی،انگیزش و هیجانات تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،زهرا فتحی ،۱۳۹۵.

۶۰-اثربخشی آموزش مدیریت هیجان بر طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،اکرم حجتی ،۱۳۹۵ .

۶۱-تبیین پایگاههای هویت،سبک های هویت با شیوه های فرزندپروری و سبک های مقابله ای دختران تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،نسرین بهیهانی زاده ،۱۳۹۵.

۶۲-اثربخشی آموزش امید درمانی در افزایش عزت نفس،سلامت روانی،کیفیت زندگی، مهارت اجتماعی و خودکارآمدی زنان کودکان کار شهرستان شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،لیلا قاسمی ،۱۳۹۵.

۶۳-مدل یابی خودشکوفایی بر اساس هوش معنوی،بهزیستی روان شناختی و سلامت روان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان چادگان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،مصطفی خوانساری ،۱۳۹۵.

۶۴-اثربخشی آموزش ایماگوتراپی در بخشودگی ،صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی زنان شهر شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،بتول نوید دهکردی ،۱۳۹۵.

۶۵-بررسی رابطه و مقایسه تنظیم هیجانی،رضایت زناشویی و سبک زندگی زناشویی زوجین بارور و نابارور اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،ابوالفضل عزیزی،۱۳۹۵.

۶۶-مدل یابی تنظیم هیجانی بر اساس افسردگی،اضطراب و خشم در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر بهارستان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،شهریار زبر جدی ،۱۳۹۵.

۶۷- اثربخشی آموزش مهارت کنترل خشم و اضطراب بر نشانگان بالینی مددجویان زندان مرکزی اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،سید مجید طاووسی ،۱۳۹۵.

۶۸- بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و خودپنداره و ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اختلالات جسمی حرکتی.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،آذر طاهری ،۱۳۹۵

۶۹- بررسی علل بازگشت مجدد افراد بهبود یافته از اعتیاد به مصرف مواد مخدر. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،معصومه بزرگپور سوادجانی ،۱۳۹۴.

۷۰-رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی با فعالیت بدنی ناجیان غریق استان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ،رشته روان شناسی،گرایش ورزشی ،امین الله عباسی ،۱۳۹۳.

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد

۱- بررسی دیدگاههای امام علی (ع) پیرامون آسیب های اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی، مژده زیارتی ، ۱۳۸۱ .

۲- ارایه راهکارهای بهبود خدمات رسانی به جانبازان بر اساس مدل پاول هرسی و گلداسمیت در شهرستان شهرضا: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان،رشته  مدیریت، گرایش نیروی انسانی ،  رضا حسینی ،۱۳۸۱ .

۳- باز مهندسی ساختاری بخش ستادی آموزش و پرورش ( در استان یزد) : پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان،رشته مدیریت گرایش نیروی انسانی ، حمید رضا ابراهیمی اسد آبادی ، ۱۳۸۱ .

۴- بررسی نقش آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای بر بهسازی نیروی انسانی پایوران نیروهای مسلح ( نمونه منطقه شهرضا) : پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، رشته مدیریت نیروی انسانی ، محمد حسین مردانی ، ۱۳۸۲ .

۵- بررسی اثرات شهر لردگان برساختار خانواده در روستاهای حومه شهر لردگان : پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، رشته علوم اجتماعی،گرایش جامعه شناسی ، رضا تقی زاده بروجنی ،۱۳۸۲ .

۶- بررسی عوامل موثر بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی بازاریان شهرکرد (با تاکید بر دینداری ) : پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، رشته علوم اجتماعی،گرایش جامعه شناسی ، علی شاهوردی شهرکی ، ۱۳۸۲ .

۷- بررسی وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی سالمندان شهرضا: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی ، احمد رضا حیدر پور، ۱۳۸۳.

۸- مقایسه شیوه های مقابله با فشار روانی والدین بیماران روانی مزمن و افراد عادی در شهرستان شهرضا: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ،رشته روان شناسی ،گرایش عمومی، زهرا صادقی، ۱۳۸۶.

۹- بررسی تاثیر تهاجم فرهنگی غرب بر روی نوجوانان وجوانان بسیجی پسر شهر اصفهان با تاکید بر بازی های رایانه ای، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام حسین(ع) رشته مدیریت، گرایش دفاعی،عباس قاراخانی ،پاییز۱۳۸۸ .

۱۰- بررسی رابطه عوامل اجتماعی ، اقتصادی با ثبات خانواده در شهرستان سمیرم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی حمیده مهدوی، تابستان ۱۳۸۹.

۱۱- بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان فریدونشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی سید محمد موسوی، ۱۳۸۸.

۱۲-تاثیر شغل بر سلامت جسمی و روانی کلیه دبیران زن مقطع سه گانه شهر شهرضا در سال ۸۸-۸۷. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی ،زهرا محربی، ۱۳۸۸.

۱۳-بررسی پیامدهای اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی فرآیند اسکان بر عشایر شهرستان بویراحمد. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی ،گودرز همتی، ۱۳۸۸.

۱۴-بررسی میزان و نوع اعتقادات مذهبی جوانان ۳۰-۱۵ ساله شهر شهرضا و برخی عوامل اجتماعی موثر بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی ،کامران آقایی، ۱۳۸۸.

۱۵-همسر آزاری در بین شهروندان شهر رودبار. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی ،سید موسی رئیسی، ۱۳۸۶.

۱۶-بررسی مسایل اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهر نی ریز. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی ،فرزانه یاربی، ۱۳۸۸.

۱۷-بررسی وضعیت هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی ،پروانه تکه اکبر آبادی، ۱۳۸۸.

۱۸-بررسی گروه های مرجع خانواده های شاهد و میزان تاثیر گذاری این گروهها بر آنها. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی ،محمد رضا بحیرایی، ۱۳۸۵.

۱۹-بررسی عوامل فرهنگی-اجتماعی گرایش جوانان ۲۵-۱۵ ساله به فیلم های پورنو. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی ،محمد مرادپور، ۱۳۸۷.

۲۰- بررسی عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر برگرایش به مصرف مواد مخدر در استان کهگیلویه و بویر احمد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی ،سید عبدالرحمن توفیقیان، ۱۳۸۶.

۲۱-بررسی عوامل موثر بر تیم های کاری(تیم های جراحی) بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ،رشته مدیریت،گرایش منابع انسانی ،مهناز انصاری، ۱۳۸۷.

۲۲-بررسی پیامدهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی فرایند اسکان عشایر.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ،رشته جامعه شناسی،گرایش پژوهشگری ،گودرز همتی امیرآباد، ۱۳۸۶.

۲۳-بررسی وضعیت اقتصادی-اجتماعی و سلامتی سالمندان منطقه ملک شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ،رشته جامعه شناسی،گرایش پژوهشگری ،اقدس آقاباباییان، ۱۳۸۸.

۲۴-ساخت و کارکرد خانواده در سریال های تلویزیون(تحلیل محتوای سریالها). پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ،رشته جامعه شناسی،گرایش پژوهشگری ،سمیه سعیدی، ۱۳۸۹.

۲۵-بررسی راهکارهای ایجاد و توسعه شرکت های یادگیرنده در بانک های تجارت استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ،رشته مدیریت،گرایش منابع انسانی ،محمد جواد نعمت الهی، ۱۳۸۹.

۲۶-بررسی مسایل و مشکلات بازنشستگان سالخورده آموزش و پرورش مبارکه.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ،رشته جمعیت شناسی ،کیومرث ایرانپور، ۱۳۸۹.

۲۷-عوامل اجتماعی موثر بر میزان نابرابری فرصت های آموزشی در آموزش و پرورش مبارکه. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ،رشته جمعیت شناسی،داریوش محمدی، ۱۳۸۹.

۲۸-بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ،رشته مدیریت،گرایش صنعتی ،سیامک عامری نسب، ۱۳۹۰.

۲۹-بررسی عوامل موثر بر انتخاب زمان اولین فرزندآوری زوجین شهرضا. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ،رشته جامعه شناسی،گرایش پژوهشگری ،زهرا خالصی موسی آبادی، ۱۳۹۰.

۳۰-ترجمه فارسی مبانی رشد، روان شناسی دوران کودکی.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا ،رشته مترجمی زبان انگلیسی ،فریبا نصر، ۱۳۹۰.

۳۱-ترجمه فارسی کتاب درمان خشم با رویکردی سازه گرایانه. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا ،رشته مترجمی زبان انگلیسی ، بنت الهدی بهرامی، ۱۳۹۰.

۳۲-ترجمه فارسی کتاب درمان فراشناختی افسردگی. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا ،رشته مترجمی زبان انگلیسی ، اسماعیل پور، ۱۳۹۱.

۳۳-ترجمه فارسی کتاب

پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا ،رشته مترجمی زبان انگلیسی،۱۳۹۱.

۳۴-اثربخشی آموزش روش های ذهن آگاهی بر اضطراب دانشجویان دختر و پسر. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ،رشته روان شناسی،گرایش بالینی ،رقیه طریقی، ۱۳۹۱.

۳۵-بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ،رشته جامعه شناسی،گرایش پژوهشگری ،مینا فرهمندیان، ۱۳۹۱.

۳۶-بررسی نیازهای آموزشی معلمان رشته علوم تجربی استان لرستان درسال تحصیلی ۹۱-۹۰. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه ،رشته علوم تربیتی،گرایش برنامه ریزی درسی ،امین عظیمی، ۱۳۹۱.

۳۷-بررسی وضعیت ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان مجری در مدارس ابتدایی شهرستان الیگودرز. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه ،رشته علوم تربیتی،گرایش برنامه ریزی درسی ،ولی الله عابدینی ، ۱۳۹۱.

۳۸-مقایسه اطلاعات، نگرش ها و رفتار جمعیتی جامعه مسلمانان،مسیحی و یهودی ساکن شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ،رشته جمعیت شناسی،لیلی کبیری، ۱۳۹۱.

۳۹-بررسی رابطه ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره ثبت اسناد اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ،رشته مدیریت،گرایش صنعتی ،سید علی حجازی، ۱۳۹۱.

۴۰-بررسی رابطه هوش چندگانه با سبک های تفکر در دانشجویان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات شاهرود،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،معصومه کربلایی، ۱۳۹۲.

۴۱- بررسی رابطه سرمایه روان شناختی با بهداشت روانی معلمان دوره متوسطه شهرضا در سال تحصیلی۹۲-۹۱. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات شاهرود،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،شیوا کاظمی، ۱۳۹۲.

۹۲-میزان اثربخشی آموزش تاب آوری بر نشانگان بالینی،استرس،تاب آوری و خود کارآمدی جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله جمعیت هلال احمر شهرستان بروجن. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش عمومی ، زیبا امیدی فر ،۱۳۹۴.

۹۳-تبیین رضایتمندی زناشویی بر اساس ویژگی های شخصیتی و نگرش مذهبی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری در معلمان زن دوره اول و دوم متوسطه شهرستان بروجن. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش عمومی ، اکرم آرامش ،۱۳۹۴.

۹۴-تدریس نقشه مفهومی در آموزش ریاضی معلمان پایه پنجم شهر میمه در سال تحصیلی ۹۳-۹۲. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه ،رشته علوم تربیتی،گرایش برنامه ریزی درسی ،مسعود مشهدی ، ۱۳۹۲.

۹۵-بررسی میزان تحقق پذیری اهداف برنامه درسی قصد شدهدر مدارس هوشمند و ارائه راهکارهای عملی برای فعلیت بخشیدن و پیشبرد این اهداف. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه ،رشته علوم تربیتی،گرایش برنامه ریزی درسی ،عظیمه نعمت الهی ، ۱۳۹۱.

۹۶-تحلیل محتوای کتاب امور گرافیکی با رایانه بر اساس ایجاد مهارتهای شغلی از نظر فارغ التحصیلان شاخه کار دانش شهر شاهین شهر در سال تحصیلی ۱۳۸۸. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه ،رشته علوم تربیتی،گرایش برنامه ریزی درسی ،فرهوده سلیمانی ، ۱۳۹۱.

۹۷-بررسی درجه تحقق سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش شاهین شهر از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی ۹۳-۹۲. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه ،رشته علوم تربیتی،گرایش برنامه ریزی درسی ،مرتضی خیرمند ، ۲۱.

۹۸-ارزیابی برنامه درسی دوره های کارشناسی دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه ،رشته علوم تربیتی،گرایش برنامه ریزی درسی ،زهرا صمدیان ۱۳۹۲.

۹۹-بررسی نقش خودکارآمدی اجتماعی، منبع کنترل و اعتیاد اینترنتی در پیش بینی احساس امنیت اجتماعی دانش آموزان پسر در مقطع دوم متوسطه در شهرستان لردگان در سال ۹۵-۱۳۹۴. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،حمید هرچگانی نژاد ،۱۳۹۵.

۱۰۰-اثربخشی درمان فراشناختی بر افسردگی،اضطراب، عزت نفس و خودکارآمدی زنان دارای همسر معتاد شهر فارسان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،مریم محمدی فارسانی ،۱۳۹۵.

۱۰۱-مدل یابی طرحواره های ناسازگار اولیه بر اساس سبک های عشق ورزی،شبک های دلبستگی و رضایت زناشویی در دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،زهرا فلاح ،۱۳۹۵.

۱۰۲- ارتباط سرمایه روان شناختی با اشتیاق تحصیلی ، انگیزش تحصیلی  و عملکرد تحصیلی دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،مریم زاهدیان ،۱۳۹۴.

استاد داور پایان نامه دکتری

۱-توسعه مدل ریسک ادراک شده از ایران به عنوان مقصد گردشگری. پایان نامه دکتری ،دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،رشته مدیریت،گرایش بازرگانی ،علیرضا امامی، ۱۳۹۳.

۲-تدوین مدل تصویر ذهنی از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری. پایان نامه دکتری ،دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،رشته مدیریت،گرایش بازرگانی ،سمیه محمودی، ۱۳۹۴.

۳- طراحی و تدوین الگوی سبک زندگی سازمانی بر مبنای مدل سازمان با عملکرد بالا با استفاده از راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان).  پایان نامه دکتری ،دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،رشته مدیریت،گرایش بازرگانی ،محسن شهریاری، ۱۳۹۵.

۴- طراحی الگوی چند وجهی رهبری فرهنگی درایران(مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر اصفهان ). پایان نامه دکتری ،دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،رشته مدیریت،گرایش بازرگانی ،سعید لندران اصفهانی، ۱۳۹۵.

۵- طراحی الگوی سایش اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور. پایان نامه دکتری ،دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،رشته مدیریت،گرایش بازرگانی ،مهدی نصر اصفهانی، ۱۳۹۵.

۶- ارایه الگوی غرور سازمانی برای شرکت ملی نفت ایران. پایان نامه دکتری ،دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،رشته مدیریت،گرایش بازرگانی ،سید مصطفی سیدپور، ۱۳۹۵.

۷- واکاوی ساز و کار انتقال معنای کهن­الگویی به برندهایی از محصولات منتخب از طریق ویژگی­های محصول با معنای ذاتی(مطالعه­ای در شهر اصفهان). پایان نامه دکتری ،دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،رشته مدیریت،گرایش بازرگانی ،عاطفه طالب نژاد، ۱۳۹۵.

۸- ارائه الگویی از دوستی در محل کار (موردمطالعه: یک یگان نظامی).پایان نامه دکتری ،دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،رشته مدیریت،گرایش بازرگانی ،نبی الله کهن، ۱۳۹۵.

۹- بررسی مقایسه‏ای نگرش‏ها و ارزش‏های سیاسی اجتماعی نسل چهارم با نسل اول انقلاب اسلامی ایران(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‏های استان تهران).پایان نامه دکتری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا،دانشکده تحصیلات تکمیلی ،رشته علوم سیاسی،گرایش جامعه شناسی سیاسی ،محمد علی خوش طینت، ۱۳۹۵.

۱۰- طراحی الگوی سلامت سازمانی از دیدگاه ذینفعان کلیدی – مورد مطالعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان. پایان نامه دکتری ،دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،رشته مدیریت،گرایش بازرگانی ،محمد حسینی پزوه، ۱۳۹۵.

۱۱- طراحی مدل رهبری نظامی برمبنای تجربیات فرماندهان گردان ارتش در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران(مورد مطالعه: یکی از یگانهای نیروی زمینی ارتش).پایان نامه دکتری ،دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،رشته مدیریت،گرایش بازرگانی ،ابراهیم بهمنی، ۱۳۹۵.

۱۲- طراحی الگوی برند فردی مدیران.(مورد مطالعه: مدیران حائز برند شخصی در شهر اصفهان).پایان نامه دکتری ،دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،رشته مدیریت،گرایش بازرگانی ،مجتبی امانی بنی، ۱۳۹۵.

۱۳- طراحی الگوی ترور شخصیت (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهرستان خرم آباد).پایان نامه دکتری ،دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،رشته مدیریت،گرایش بازرگانی ،سعید اکبریانی، ۱۳۹۵.

استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد

۱- نقش تکنولوژی اطلاعات در افزایش بهره وری شغلی کارکنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه   ۹/۳/۸۲

۲- بررسی رواج بی هویتی در بین جوانان ایران   ۹/۳/۸۲

۳- تعیین تاثیر اعمال نظم و انعطاف پذیری مدیران بر کارایی کارکنان نمونه بانک صادرات شهر اصفهان  ۱۰/۷/۸۱

۴- بررسی عوامل موثر بر انحرافات در شهر ستان دره گز ۲/۱۲/۸۱

۵- بررسی وضعیت خشونت علیه زنان در شهر تبریز ۲/۱۲/۸۱

۶-امکان سنجی اجرای برنامه درسی پیشرفت گرا برای تربیت شهروندی از دیدگاه معلمان مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه ،رشته علوم تربیتی،گرایش برنامه ریزی درسی ،محمود شجاعی، ۱۳۹۳.

۷-امکان سنجی اجرای برنامه درسی معنوی از دیدگاه معلمان مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه ،رشته علوم تربیتی،گرایش برنامه ریزی درسی ،علیرضا منجزی، ۱۳۹۳۱.

۸-بررسی امکان سنجی اجرای تدریس نقشه مفهومی در دروس رشته علوم انسانی از دیدگاه دبیران شهر شهرکرد در سال تحصیلی ۹۳-۹۲. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه ،رشته علوم تربیتی،گرایش برنامه ریزی درسی ،مجید عباسپور، ۱۳۹۳.

۹-بررسی رابطه کاربست فناوری های نوین آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پایه ششم منطقه میمه در سال تحصیلی ۹۳-۹۲. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه ،رشته علوم تربیتی،گرایش برنامه ریزی درسی ،محمدرضا یعقوبیان، ۱۳۹۳.

۱۰-بررسی رابطه سبک های تربیتی خانواده با سبک های یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه در سال تحصیلی ۹۴-۹۳. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه ،رشته علوم تربیتی،گرایش برنامه ریزی درسی ،مهری بهرامی کیش راد، ۱۳۹۳.

۱۱-بررسی تاثیر برنامه درسی قصد شده،اجرا شده و تجربه شده درس تفکر و سبک زندگی بر دانش آموزان دوره متوسطه اول بخش میمه در سال تحصیلی ۹۳-۹۲. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه ،رشته علوم تربیتی،گرایش برنامه ریزی درسی ،مرتضی یعقوبی، ۱۳۹۳.

۱۲-بررسی و مقایسه تحلیل روان شناختی و عاطفی نقاشی کودکان پیش دبستانی دارای اختلالات رفتاری و عادی در شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،سمیه موسوی، ۱۳۹۴.

۱۳-تبیین سبک های مقابله ای بر اساس سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان سامان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،شهلا جعفری سامانی، ۱۳۹۴.

۱۴-بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیر منظقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال یادگیری. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،سمیه عسگری هفشجانی، ۱۳۹۴.

۱۵-تبیین تاب آوری بر اساس ویژگی های شخصیتی،سبک های مقابله ای و هوش معنوی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری پرستاران بیمارستان آیت الله کاشانی شهر شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی، سهیلا جمشیدی،۱۳۹۴ .

۱۶-تبیین بهزیستی روان شناختی همسران شهدا و جانبازان بر اساس هوش معنوی،امید به زندگی، تاب آوری با رضایت از زندگی در شهرستان شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،عبدالله احمد زاده، ۱۳۹۴.

۱۷-بررسی و مقایسه اختلالات روانی،شخصیتی و و یژگی های شخصیتی بیمارانسایکوسوماتیک(بیماران قلبی و گوارشی)مراجعه کننده به مراکز فوق تخصصی شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،ستار یوسفی فرد، ۱۳۹۴.

۱۸-بررسی اثربخشی آموزش گروهی تاب آوری بر رضایت از زندگی و سلامت روانی و تاب آوری زنان سرپرست بیماران روانی مزمن مرکز توانبخشی فیاض بروجن. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،آمنه حجتی، ۱۳۹۴ .

۱۹-بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر خودکارآمدی ،استرس،افسردگی،اضطراب و پرخاشگری جوانان دچار آسیب بینایی استان چهارمحال و بختیاری. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،رضوان موسوی، ۱۳۹۴ .

۲۰-بررسی و مقایسه تحلیل روان شناختی(عاطفی)نقاشی کودکان پیش دبستانی دارای اختلالات رفتاری با کودکان عادی شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،سمیه موسوی، ۱۳۹۴.

۲۱-بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی اسلامی بر نگرش دینی،هویت ملی،سبک زندگی،خودکارآمدی و انجام فریضه ی نماز دانشجویان دختر دانشگاه آزاد شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،معصومه مردانی، ۱۳۹۴ .

۲۲-بررسی اثر بخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی ، مسئولیت پذیری و خودکارآمدی مقطع دوم متوسطه شهر شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،کتایون صفا، ۱۳۹۴ .

۲۳-اثربخشی آموزش قدردانی بر امید،تاب آوری، خوش بینی و شادکامی همسران معتادین. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،فرنگیس شاهرخیان تهرانی، ۱۳۹۴.

۲۴-تبیین سبک های مقابله ای از طریق سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سامان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،شهلا جعفری، ۱۳۹۴.

۲۵-تبیی رضایت از زندگی از طریق کیفیت زندگی،هوش معنوی،بهزیستی معنوی و خودکارآمدی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری در معلمان شهرستان سامان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،مریم فردین پور، ۱۳۹۴.

۲۶-بررسی و مقایسه هوش های هیجانی،اخلاقی و معنوی مدیران مدارس شهرستان شهرکرد دارای عملکرد بالا،متوسط و پایین در سال تحصیلی ۹۴-۹۳. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،حجت الله شریفی، ۱۳۹۴.

۲۷-تبیین خودکارآمدی در تعاملات بین گروهی بر اساس سبک های دلبستگی و شیوه های فرزندپروری و مشکلات رفتاری با استفاده از مدلسازی ساختاری در دانش آموزان مقطع متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،نسرین جعفری نژاد، ۱۳۹۴.

۲۸-اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر بهزیستی روان شناختی،شادکامی و سلامت روان مادریاران مراکز توانبخشی شهرستان لنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،محمد حسین صادقی، ۱۳۹۴.

۲۹-تبییین احتمال طلاق بر اساس رضایت زناشویی،بخشش،تاب آوری همسران و فرزندان متاهل ایثارگران در پنج سال گذشته شهر شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،فاطمه محمودی، ۱۳۹۴.

۳۰-بررسی هنجاریابی مقیاس  ارزیابی خشم کودکان در میان دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،سمیه بخشی، ۱۳۹۴.

۳۱-اثربخشی آموزش عملکرد مناسب جنسی بر سبک های عشق ورزی ،رضایت جنسی و تعارضات زناشویی زنان متاهل شهر شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،عاطفه طاهریان، ۱۳۹۵.

۳۲-مدل یابی شکاف نسل بر اساس هوش معنوی و هیجانی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،زهره صالحپور، ۱۳۹۵.

۳۳-اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر رضایت از زندگی،بی ثباتی زناشویی و صمیمیت زنان خانه دار شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،فهیمه اسماعیلی والا، ۱۳۹۵.

۳۴-بررسی ویژگی های روان سنجی(روایی و پایایی)پرسشنامه تحریک پذیری در دانش آموزان متوسطه شهرستان کوهرنگ. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،افشین غیبی پور، ۱۳۹۵.

۳۵-اثربخشی استفاده از بیوریتم بر کاهش دوز متادون سوء مصرف کنندگان مواد تحت درمان در مراکز ترک اعتیاد شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،سید حسین ناجی، ۱۳۹۵.

۳۶-بررسی مقایسه سبک های هویتی،سلامت روانی و تاب آوری در افراد وابسته به مواد و افراد عادی در شهر شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،معصومه ریاحی، ۱۳۹۵.

۳۷-اثربخشی آموزش مهارتهای معنوی بر تعارض والد-فرزند بخشش،پایبند مذهبی دانش آموزان دختر دبیرستان نمونه دولتی شهرستان شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،اعظم شمس، ۱۳۹۵.

۳۸-پیش بینی احتمال طلاق بر اساس استرس های زندگی،تعارضات زناشویی(رابطه)با کیفیت ازدواج و ناسازگاری متاهلین دانشگاه شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،مریم تاجی، ۱۳۹۵.

۳۹-بررسی رابطه وابستگی به تلفن همراه با اختلالات روان شناختی، پنج عامل شخصیت و عزت نفس نوجوانان شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،رشته روان شناسی،گرایش عمومی ،غلامرضا محمد شفیعی، ۱۳۹۵.

و بیش از ۱۰۰ داوری پایان نامه کارشناسی ارشد قبل از سال ۱۳۹۳.

مجری پروژه

۱- بررسی و مقایسه ابعاد و ویژگی های شخصیتی ، اجتماعی ، سازمانی و سیاسی دانشجویان افسری پذیرفته شده دارای تحصیلات دیپلم  و دارای تحصیلات دانشگاهی در سال تحصیلی ۷۹-۷۸

۲- بررسی رضایت شغلی ، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی دانشکده علوم پایه نظامی ، ۱۳۸۳

۳- بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و شناسایی عوامل موثر بر آن در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه چهار ، ۱۳۸۳

۴- ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه نظامی ، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین(ع)

همکار پروژه

۱-بررسی نگرش های شغلی – سازمانی دانشجویان دوره های رسته ای. مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین(ع).

۲-بررسی تاثیر آموزش تیراندازی با تفنگ بادی و شبیه ساز و سلاح سبک  بر ارتقای مهارت تیر اندازی دانشجویان دانشکده علوم و فنون پیاده نیروی زمینی.

۳-ارائه الگوی جامع و ساختمند جهت بهبود رهبری با به کارگیری بازخوردهای مختلف در شرکت فولاد مبارکه ، تحقیقات نیروی انسانی شرکت فولاد مبارکه.

۴- بررسی اختلالات شایع روانی و شناسایی کارکنان در معرض خطر شرکت فولاد مبارکه. تحقیقات نیروی انسانی شرکت فولاد مبارکه.

۵- بررسی رویدادهای فشارزا در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا.

استاد ناظر طرح پژوهشی

۱-بررسی علل اضطراب دانش آموزان دوره متوسطه در سال ۷۹-۷۸

۲-بررسی ارزشها در کلام شهدا(تحلیل محتوای وصیت نامه های شهدای استان اصفهان) در سال ۱۳۷۶

برگزاری کارگاه آموزشی

۱- روش های خلاق حل مساله شماره یک، فروردین ماه ۱۳۸۲

۲- روش های خلاق حل مساله شماره دو ، آبان ماه ۱۳۸۳

۳- روش های پیشگیری از اعتیاد ، اداره ارشاد اسلامی شهرضا ،۱۳۸۲

 ۴- کارگاه آموزشی بهداشت روانی زنان فرهنگی درشهرستان های شهرضا ، دهاقان و سمیرم در سال ۱۳۸۳

۵- کارگاه مهارت های زندگی  برای زنان شاغل در شهرستان بروجن در سال ۱۳۸۵

۶-  کارگاه آموزشی برای کارشناسان پیشگیری از آسیب های اجتماعی ادارات بهزیستی استان اصفهان  در موسسه بال اندیشه

۷- کارگاه آموزشی الگوهای نوین تدریس برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان  درسال ۱۳۸۴

۸- کارگاه آموزشی الگوهای نوین تدریس برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن  در دی ماه سال ۱۳۸۶

۹- کارگاه آموزشی بهینه سازی روابط استاد و دانشجو برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن  در بهمن ماه سال ۱۳۸۶

۱۰- کارگاه آموزشی شیوه های ارزشیابی آموزشی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان  درسال ۱۳۸۴

۱۱- کارگاه آموزشی شیوه های نگارش تحقیق علمی برای اعضای هیئت علمی دانشکده افسری سپاه  درسال ۱۳۸۵

۱۲- کارگاه آموزشی بهینه سازی روابط استاد و دانشجو برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان  در اسفند ماه سال ۱۳۸۶

۱۳- کارگاه آموزشی بهداشت روانی و استرس برای مدیران زن مدارس شبانه روزی استان اصفهان، برگزار کننده سازمان آموزش و پرورش اصفهان

۱۴- کارگاه آموزشی بهداشت روانی و استرس برای معاونان زن مدارس شبانه روزی استان اصفهان، برگزار کننده سازمان آموزش و پرورش اصفهان

۱۵- کارگاه آموزشی شیوه های ارزشیابی آموزشی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد  درسال ۱۳۹۰

۱۶- کارگاه آموزشی شیوه های ارزشیابی آموزشی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر  درسال ۱۳۹۱

۱۷- کارگاه آموزشی شیوه مقاله نویسی برای مربیان مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین(ع) درسال ۱۳۹۱

۱۸- کارگاه آموزشی روش تحقیق برای مربیان دانشکده پرواز درسال ۱۳۹۱

۱۹-کارگاه آموزشی تکنیک های خلاقیت برای مربیان دانشکده پرواز درسال ۱۳۹۲

۲۰-کارگاه آموزشی روان شناسی پرورشی برای مربیان دانشکده پرواز درسال ۱۳۹۱

۲۱-کارگاه آموزش SPSS  در مرکز مشاوره نسیم آرامش شهرکرد در سال ۱۳۹۵

ارزیابی مقاله و پژوهش

بیش از۵۰ مورد ارزیابی مقاله برای مجلات علمی-پژوهشی کشور

عضو کمیته علمی

۱- عضو کمیته علمی همایش بررسی انگیزش در نیروهای مسلح ، دانشکده علوم پایه نطامی

۲- عضو کمیته علمی همایش بهداشت روانی در حوادث غیر مترقبه  ، هلال احمر شهرضا

۳- عضو شورای تحقیقات آموزش و پرورش شهرضا در سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۴

۴- عضو هیات علمی مرکز مطالعات(کانون تفکر) شهرضا- وابسته به شهرداری شهرضا

۵- عضو کمیته علمی همایش سیره پیامبر اعظم (ص)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

۶- عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده

۷-عضو کمیته تخصص روان شناسی نظامی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو هیات تحریریه

فصلنامه علوم نظامی از تاریخ تابستان ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۳

دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی از تاریخ تابستان ۱۳۹۱ تا کنون

فصلنامه خیبر از سال ۱۳۹۲ تا کنون

 تشویقات

پژوهشگر برتر رتبه سوم در دانشگاه امام حسین (ع) در سال ۱۳۸۵

پژوهشگر برتر رتبه اول در مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالمومنین (ع) در سال ۱۳۸۷

پژوهشگر برتر رتبه سوم در دانشگاه امام حسین (ع) در سال ۱۳۹۲

نوشته شده در تاريخ : ۲۰ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


بدون دیدگاه برچسب ها :دیدگاه خود را بیان کنید