مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی

رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی

عنوان: مقاله رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی

نویسندگان : دکتر احمد غضنفری-محمد کارگر

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی با مقابله با تهدید انجام شده است. این تحقیق بر روی کارکنان شاغل یک واحد نظامی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش ،کارکنان نظامی هستند که در زمان انجام تحقیق شاغل بوده اند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر ۲۰۷ نفر تعیین و نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. روش از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه روحیه نظامی ،پرسش نامه سلامت روانی و پرسش نامه مقابله با تهدید استفاده شده است. ضریب پایایی پرسش نامه ها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۶/۰، ۸۹/۰ و ۸۷/۰ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین روحیه نظامی و مقابله با تهدید رابطه وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان روحیه در سطح بالاتری باشد، به همان میزان مقابله‌ با تهدید نیز افزایش می یابد؛ ولی بین سلامت روانی و مقابله با تهدید رابطه وجود ندارد؛ به عبارت دیگر مقابله با تهدید مستقل از سلامت روانی است و افزایش سلامت روانی الزاماً با افزایش میزان توانمندی مقابله ای همراه نخواهد بود.

کلید واژه ها: روحیه نظامی، سلامت روانی، مقابله‌ با تهدید، کارکنان نظامی

نوشته شده در تاريخ : ۵ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها : ،،دیدگاه خود را بیان کنید