مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها

خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها

عنوان: خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها

نویسندگان :دکتر احمد غضنفری – حمید رضا صادقی – عظیمه السادات عبداللهی


چکیده:

مطالعات گوناگونی بر روی عوامل مختلف تعیین کننده خودکارآمدی و رفتارکارآفرینی تاکید کرده اند.تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل و تعیین کننده های خودکارآمدی و رفتار کارآفرینی انجام شده است.در همین راستا ،نمونه ای به حجم ۱۰۰ نفر از کارآفرینان شهرستان شهرضا به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند  و دو پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینی و رفتار کارآفرینی بر روی آنها اجرا گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spssبا استفاده ار روش تحلیل عاملی و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.نتایج نشان داد که خودباوری(۰۲/۱۱)،خودگردانی (۶۳/۱۰)،خودمدیریتی (۰۷/۹)،مدیریت خلاقیت(۸۹/۸)،مدیریت کارآفرینانه(۳۲/۸)،مدیریت ریسک(۵۰/۷)و مدیریت بحران (۸۸/۴)در مجموع ۸۰/۶۴ درصد واریانس خودکارآمدی کارفرینی را تبیین می نمایند.همچنین رفتارآینده ساز (۴۳/۱۴)،رفتار نظام مند(۷۴/۸)،رفتارخطرپذیرانه(۷۱/۶)،رفتاراز خودگذشتگی (۲۲/۶) و رفتار خوداتکایی(۹۶/۴) و در مجموع ۰۸/۴۱ درصد واریانس رفتارکارآفرینیانه راتبیین می نمایند.

کلید واژه : خودکارآمدی ، خودکارآمدی کارآفرینی،عوامل ،شهرضا

دانلود مقاله

نوشته شده در تاريخ : ۹ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها : ،،دیدگاه خود را بیان کنید