مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی

تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی

عنوان: تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی

نویسندگان: دکتر احمد غضنفری -دکتر محمدرضا نجفی -محمود پورشمس

چکیده

هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامی فراگیران یک دورۀ  تکاوری یک واحد نظامی صورت گرفته است. روش: به همین منظور پرسشنامه روحیۀ نظامی قبل از شروع آموزش تکاوری به فراگیران داده شد و پس از پایان آموزش تکاوری نیز روحیۀ نظامی آنان اندازه‌گیری گردید. پایایی پرسشنامه روحیۀ نظامی در تحقیق حاضر۸۲۳/۰ به دست آمده است. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (شامل تحلیل واریانس و آزمون t ) با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که بطور کلی آموزش تکاوری، روحیۀ نظامی فراگیران رستۀ تکاوری را در پس آزمون افزایش داده ولی این افزایش در سطح p<0.05  معنی دار نمی‌باشد. اما پس از آموزش تکاوری بعد حمایت رهبری، انسجام اجتماعی، گروه کاری روحیۀ نظامی فراگیران رسته تکاوری در سطح p<0.05 افزایش پیدا کرده ولی بعد مقبولیت ، سبک رهبری ، روابط رهبر– پیرو ، مهارت رهبری، رضایت سازمانی، هویت سازمانی، علاقۀ سازمانی، تعهد سازمانی، خودکارآمدی ، سازگاری ، شجاعت ، مهارت مقابله ای و اثر بخشی پس از آموزش افزایش پیدا کرده ولی این افزایش در سطح p<0.05 معنادار نبود.  بحث: تحقیق حاضر نشان داد که ۸/۶۹ درصد شرکت کنندگان در پیش آزمون دارای روحیۀ پایین و ۲/۳۰ درصد دارای روحیۀ بالا بوده اند در حالی که این درصدها در پس آزمون تغییر کرده است. در پس آزمون ۲/۳۴ درصد دارای روحیۀ پایین و ۸/۶۵ درصد دارای روحیۀ بالا بوده‌اند که حاکی از آن است که آموزش رسته تکاوری روحیۀ نظامی شرکت کنندگان در دوره تکاوری را افزایش داده است. نتایج تحقیق نشان ‌داد که درصد روحیۀ نظامی بالا در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است همچنین موارد روحیۀ خیلی پایین و پایین نیز بکلی از بین رفته است. گرچه نتایج مربوط به فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که روحیۀ نظامی فراگیران رسته تکاوری در پس آزمون افزایش پیدا کرده است ولی این افزایش معنی دار نمی‌باشد.
کلیدواژه:، روحیه ، روحیه نظامی،آموزش، تکاوری، واحد نظامی

 

نوشته شده در تاريخ : ۹ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها : ،،دیدگاه خود را بیان کنید