مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی

بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی

عنوان:  تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی  بر پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان

نویسندگان: دکتر احمــد غضنفری
چکیده :

مطالعه حاضر برای بررسی تاثیر متغیرهای عزت‎نفس ؛ انگیزش پیشرفت واز خود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی صورت گرفته است . ۶-۹۰ دانش آموز (۴۳پسر و ۴۷ دختر) به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌های عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و از خود بیگانگی اجرا شد . داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید . نتایج نشان داد که عزت نفس و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی‌داری دارند . ناتوانی با  انگیزش پیشرفت رابطه منفی معنی‌داری دارد . تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که انگیزش پیشرفت مهمترین متغیر پیش‌بینی کننده پیشرفت تحصیلی است . دانش‌آموزانی که انگیزش پیشرفت بالایی دارند ازوضعیت تحصیلی بهتری برخوردارند .

کلید  واژه : پیشرفت تحصیلی ، انگیزش پیشرفت ، ازخودبیگانگی ، بی هنجاری ، ناتوانی ، دانش‌آموز.

نوشته شده در تاريخ : ۹ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها : ،،دیدگاه خود را بیان کنید