مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان

بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان

عنوان:بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان و تأثیر آن بر عملکرد آنان بر اساس الگوی کارت متوازن (BSC)

نویسندگان :دکتر محمد اسماعیل انصاری و دکتر حسین استادی:و دکتر احمد غضنفری و زهرا اله وردی
چکیده:

با توجه به اینکه ایران کشوری با اقوام و زبانها و فرهنگ های مختلفی می باشد، سازمانها و نهادهای آن نیز متشکل از کارکنان و مشتریانی با زمینه‌های فرهنگی متفاوت است. در این راستا مدیران با عنایت به تنوع فرهنگی موجود در سازمان ها برای مهار کردن تعارض های حاصل از آن و استفاده از فرصت ها در ایجاد خلاقیت و نوآوری برای پیشبرد اهداف سازمانی و اثربخشی عملکرد خود بایستی قابلیت های زیادی را در خود بپروراند. یکی از قابلیت های اساسی که مدیران را در ایفای وظایف قادر می‌سازدکه عملکردی مطلوب داشته باشند، هوش فرهنگی می باشد. هوش فرهنگی توانایی یادگیری پیوسته و درک مطلوب تنوعات فرهنگی ، ارزش ها و تعقل گرایی و درک انسان ها در بستر فرهنگ و تفاوت های رفتاری آنها می باشد. از آنجا که رسیدن به این قابلیت برای مدیران بسیار حائز اهمیت می باشد پژوهش حاضر پیرامون بررسی میزان هوش فرهنگی روسای بانک‌های دولتی و غیردولتی و تاثیر آن بر عملکرد آنان براساس الگوی کارت متوازن با یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی انجام شده است.
روش شناسی پژوهش، از نوع توصیفی – همبستگی و سطح آن بنیادی است .جامعه آماری تحقیق را روسای بانک‌های دولتی و غیردولتی شهر اصفهان که شامل ۵۴۹ نفر کل جامعه آماری را تشکیل داده اند که از بین آنها ۲۲۱ نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه‌گیری لایه‌ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده های مورد نیاز پرسشنامه ای در دو قسمت تهیه گردید که روایی صوری و محتوایی در سطح بالا بوده و پایایی آن نیز ، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ، آزمون شده و مورد تایید قرار گرفته است. بین هوش فرهنگی روسای بانک‌های دولتی و غیردولتی با عملکرد آنان رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد . اما در بین برخی از ابعاد هوش فرهنگی و عملکرد روسای بانک ها رابطه وجود دارد. از میان ابعادی که با عملکرد رابطه دارد بعد انگیزش هوش فرهنگی و بعد استراتژی هوش فرهنگی می باشد. این یافته ها این نکته مهم را خاطر نشان می‌سازدکه روسای بانک ها اگر انگیزش هوش فرهنگی و استراتژی  هوش فرهنگی داشته باشند از عملکرد موفق تری برخوردار خواهند بود .

واژه های کلیدی: فرهنگ، فرهنگ سازمانی، هوش، هوش فرهنگی، الگوی امتیازی کارت متوازن (BSC).

نوشته شده در تاريخ : ۵ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها : ،،دیدگاه خود را بیان کنید