مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان

بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان

عنوان: بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شهرضا

نویسندگان:دکتر احمد غضنفری

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی نقش عوامل شخصیتی و اجتماعی-اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شهرضا پرداخته و هدف آن ، تعیین میزان هر یک از مولفه های شخصیتی،خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی در ایجاد اضطراب است. به همین منظور ،۲۵۲ آزمودنی به طور تصادفی از جامعه دانش آموزان شهرستان شهرضا انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.بخشی از نتایج به دست آمده حاکی از آن است که همه عوامل شخصیتی و خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی در ایجاد اضطراب دانش آموزان نقش معنی داری (p<0/0001)دارند. نکته مهم این است که ۴/۶۷ درصد میزان اضطراب ناشی از تنش ارگی و ۴/۸۲ در صد میزان اضطراب ناشی از تنش ارگی و گرایش یه گنهکاری است.از میان عوامل خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، کنترل افراطی والدین و آینده شغلی و تحصیلی۷/۳۶ درصد تغییرات اضطراب را تبیین می کنند.افزون بر این ، اضطراب دانش آموزان دختر نسبت به پسران بیشتر است. همچنین، میزان اضطراب دانش آموزان هنرستا از دانش آموزان دبیرستانی به طور معنی داری(p<0/03 بیشتر است.
کلید واژه:اضطراب،شخصیت،خانواده، اجتماع، دانش آموز، شهرضا

دانلود مقاله

نوشته شده در تاريخ : ۵ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها : ،،دیدگاه خود را بیان کنید