مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری

بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری

عنوان:بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری(تیم های جراحی) در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دید پرسنل آن در سال ۱۳۸۷

نویسندگان: محمد اسماعیل انصاری، احمد غضنفری، شهناز انصاری

چکیده:

مقدمه: امروزه، تیم ها به عنوان واحدهای بنیادی سازمان ها و نقاط کلیدی، برای بهبود عملکرد سازمان، مورد توجه قرار گرفته اند. سازمان ها برای ارتقا سطح بهره وری و کسب رضایت کارکنان و ارباب رجوع خود، از تیم های کاری استفاده می کنند. بعضی از سازمان ها، وابستگی شدیدی به تیم ها دارند. بیمارستان نیز یکی از این سازمان ها می باشد، به طوری که برقراری همکاری و هماهنگی در بین اعضای تیم ها ، می تواند در سرعت عملیات نجات بیمار و بهبود سلامتی وارائه خدمات بیمارستانی نقش داشته باشد. هدف این تحقیق,تعیین و ارزیابی تاثیر عوامل موثر در اثربخشی تیم های کاری (تیم های جراحی) در بیمارستان های آموزشی است.

روش بررسی: این مطالعه، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، اعضای تیم‌های جراحی بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان  بود.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که بر روی تیم های جراحی اجرا گردید .نمره گذاری آن به شیوه  طیف لیکرت انجام شد وروایی آن با کمک اساتید  و کارشناسان انجام و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹۴/۰ تعیین گردید. . تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح توصیفی از فراوانی، درصد، نمودار، میانگین و انحراف معیار و در سطح  استنباطی از آزمونt تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t  مستقل ، تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون تعقیبی LSD استفاده گردید.

یافته ها: نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که اندازه ،هنجارها ، وجود اهداف روشن ، تناسب وظایف در اثر بخشی تیم کاری(تیم جراحی)به طور معنی داری بیشتر از متوسط تاثیر داشته و انسجام ، ترکیب ،ارزیابی عملکرد و پاداش و حمایت سازمانی از تیم در اثربخشی تیم جراحی کمتر از متوسط تاثیر داشته است . با توجه به تحلیل رگرسیون چندمتغیره، هنجارهای تیم با ۵/۷۴ درصد بالاترین میزان را در اثربخشی تیم‌های جراحی داشت و ترکیب تیم با ۱ درصد کمترین میزان تأثیر را در اثربخشی تیم‌های جراحی برعهده داشت.

نتیجه گیری: با ترویج هنجارها ، حمایت سازمانی بیشتر و وجود اهداف روشن در تیم می توان اثربخشی تیم های جراحی را افزایش داد . همچنین نتایج تحقیق نشان داد که دیدگاه کارکنان از نظر اندازه ، ترکیب ، انسجام ، هنجارها ،  اهداف روشن ، تناسب وظایف, ارزیابی عملکرد و پاداش و حمایت سازمانی در تیم با تحصیلات ، سابقه کاری ، جنسیت, سمت شغلی,سن و حجم به یک اندازه تأثیر دارند

واژه های کلیدی:اثربخشی, تیم های کاری، تیم های جراحی، بیمارستان آموزشی

دانلود مقاله

نوشته شده در تاريخ : ۵ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها : ،،،دیدگاه خود را بیان کنید