مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان

بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان

عنوان: بررسی تاثیر بلوغ  ، ایمان  و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان

نویسندگان: دکتر احمد غضنفری و عظیمه السادات عبدالهی

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر بلوغ دینی، ایمان دینی و تعهد دینی بر رفتار عبادی (نماز خواندن ) دانشجویان دانشگاه انجام گرفته است.به همین منظور یک نمونه ۷۴نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه های بلوغ دینی، ایمان دینی و تعهد دینی و پرسشنامه رفتار عبادی بر روی آنها اجرا گردید و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تعهد دینی دانشجویان پایین تر از ایمان دینی و بلوغ دینی می باشد و دانشجویانی که نماز می خوانند ایمان دینی و تعهد دینی بالاتری دارند علاوه بر این دانشجویانی که تعهد دینی بیشتری دارند مرتب و سر وقت نماز می خوانندو در نماز جماعت بیشتر شرکت می کنند و نماز های مستحبی را بیشتر بجا می آورند و بعد از هر نماز دعا می خوانند. این یافته ها حاک یاز آن است که فقط تعهد دینی پیش بینی کننده رفتار نما خواندن دانشجویان می باشد و ۲۶ درصد واریانس نماز خواندن را پیش بینی می نماید.

کلید واژه: نماز ، ایمان دینی ، بلوغ دینی ، تعهد دینی ، دانشجو ، رفتار عبادی

 

نوشته شده در تاريخ : ۵ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها : ،،دیدگاه خود را بیان کنید