مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان

بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان

عنوان: بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان شهر اصفهان

نویسنده: دکتر احمد غضنفری

چکیده

هدف : بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان هدف این پژوهش است . روش : ۱۷۸۳ دانش‌آموزان دختر و پسر کلاسهای اول ، دوم و سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی شهر اصفهان که به طور تصادفی انتخاب شده بودند به کمک مقیاس مقابله نوجوانان (ACS) و پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی هویت من (EOM-EIS-2) مورد ارزیابی قرار گرفتند . از میانگین ،‌ضریب همبستگی ، آزمون t ، و تحلیل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها : ۶/۵۷ درصد نوجوانان از راهبرد مقابله معنوی استفاده می‌کنند . ۲/۱۸ درصد نوجوانان پایگاه هویتی سردرگم ،۳/۵۶ درصد دارای پایگاه هویتی معوق و ۲/۱۵ درصد نیز پایگاه هویتی موفق دارند . بررسی ارتباط میان راهبرد مقابله معنوی و پایگاه‌های هویتی نشان داد که پایگاه هویتی موفق و زودرس با راهبرد مقابله معنوی رابطه مثبت دارد ولی پایگاه‌ هویتی سردرگم با راهبرد مقابله معنوی رابطه منفی دارد . علاوه بر این ، راهبرد مقابله معنوی با هویت مذهبی نوجوانان دارای هویت موفق رابطه مثبت دارد ولی با هویت مذهبی نوجوانان دارای هویت معوق و سردرگم رابطه منفی دارد . نتیجـه: نوجوانانی که هویت یافتگی بیشتری دارند و به تعهد رسیده‌اند از راهبرد مقابله معنوی بیشتر استفاده می‌کنند و نوجوانانی که هویت سردرگم دارند از راهبرد مقابله معنوی استفاده نمی‌کنند . راهبرد مقابله معنوی مهمترین پیش‌بینی کننده هویت موفق می‌باشد .

کلیــد واژه : هویت ، راهبرد مقابله ، معنوی ،‌ نوجوانان

دکتر احمد غضنفری

نوشته شده در تاريخ : ۹ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها : ،،دیدگاه خود را بیان کنید