مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی

بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی

عنوان: بررسی رضایت ، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی یک دانشکده نظامی

نویسندگان:دکتر احمد غضنفری و دکتر لطفعلی عابدی

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان رضایت ، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی صورت گرفته است. به همین منظور از جامعه آماری که مشتمل بر کارکنان آموزشی بودند ۹۳ نفر انتخاب شدند. شیوه انتخاب آزمودنی‌های تحقیق به صورت سرشماری است یعنی تمام افراد در تحقیق شرکت داشتند و پرسشنامه‌های کامل عودت داده شده ۹۳ نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) و نیز پرسشنامه انگیزه‌های شغلی و پرسشنامه عملکرد شغلی که با توجه به شرایط آموزشی تنظیم شده بودند استفاده گردید. ضریب پایایی این سه پرسشنامه به ترتیب عبارت‌اند از: ۹۶/۰، ۹۱/۰ و ۹۰/۰. یافته‌های پژوهش نشان داد که کارکنان آموزشی از رضایت، انگیزش و عملکرد شغلی بالاتر از متوسط برخوردارند. مولفه‌های رضایت از حقوق و رضایت از ارتقاء پایین‌تر از بقیه مولفه‌ها هستند. نیازهای سطح پایین و سطح بالای کارکنان همگی در سطحی بالاتر از متوسط قرار دارند. مهمترین عامل رضایت شغلی کارکنان آموزشی ، خود شغل یا نفس کار یعنی تدریس و آموزش می باشد. انگیزه‌های قدرت و معنوی پیش‌بینی کننده‌های عملکرد شغلی کارکنان آموزشی هستند و در مجموع انگیزش شغلی و رضایت شغلی و تعامل آنها پیش‌بینی کننده عملکرد شغلی کارکنان هستند.
کلید واژه ها: انگیزش ، رضایت ، عملکرد و کارکنان آموزشی

 

نوشته شده در تاريخ : ۵ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها : ،،دیدگاه خود را بیان کنید