مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان

بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان

عنوان: بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان یک دانشکده نظامی

نویسندگان: دکتر لطفعلی عابدی و دکتر احمدغضنفری

چکیده

دانشکده‎ها و مراکز آموزشی نیروهای مسلح از جمله ارکان مهم حفظ و ارتقای توان رزم و نیروی بازدارندگی به منظور حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور هستند. یکی از آموزش‎هایی که در این مراکز ارائه می‎شود ،آموزش‎های مربوط به کسب و ارتقای مهارت تیراندازی است . چه اینکه مهارت مذکو ر در ایفای همه وظایف نظامی و انتظامی نقشی محوری دارد. علاوه بر این، مهارت تیراندازی به عنوان یک رشته ورزشی نیازمند پژوهش و جستجوی راه‎کارهای جدید برای اثربخشی دوره‎های آموزشی است. در آموزش تیراندازی معمولاً از سه سبک مختلف استفاده می‎شود: استفاده از سالن‎های تفنگ بادی ،‌استفاده از کارگاه شبیه‎ساز سلاح سبک، و استفاده از میدان تیر واقعی (جنگی).  این پژوهش به منظور بررسی تأثیر هر یک از سه سبک مذکور در افزایش مهارت تیراندازی دانشجویان به مرحله اجرا درآمده و میزان تعامل هر سبک با سبک دیگر را در افزایش نمره مهارت تیراندازی مورد بررسی قرار داده است.

 جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان درس مهارت تیراندازی در دوره کاردانی علوم پایه‎ نظامی در نیمسال اول سال تحصیلی ۸۵ـ۸۴ است. گروه نمونه مشتمل بر دانشجویان دو کلاس است که به طور تصادفی خوشه ای از میان دیگر کلاس‎ها انتخاب شده‎اند. و هر کلاس به دو گروه الف و ب تقسیم شده‎است ، لذا در جریان پژوهش چهار گروه از دانشجویان حضور داشته‎اند که دو گروه الف به عنوان گروه آزمایشی و دو گروه ب به عنوان گروه‎کنترل مورداستفاده قرار گرفته اند. ابزار گردآوری داده ها فرم ثبت نمرات تیراندازی بوده است که به هنگام تیراندازی هر دانشجو و بر اساس تعداد تیرهای اصابت‎کرده به سیبل‎مقابل تکمیل شده است.  تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی از جمله فراوانی‏‏، درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و آزمونهای آماری از قبیل آزمون t مستقل و وابسته ،تحلیل واریانس چندراهه ، آزمون f و آزمونهای تعقیبی متناسب انجام شده است. مهم ترین یافته های پژوهش  به شرح زیر است :

۱-      از ابتدا تا انتهای آزمایش نمرات مهارت تیراندازی سیر صعودی داشته است. درحالیکه در ابتدای آزمایش فقط ۹۴/۱۲ درصد افراد نمراتی بالاتر از ۵۰ کسب کرده اند ،در پایان آزمایش تنها ۵۶/۱ درصد از دانشجویان نمراتی کمتر از ۵۰ داشته اند.

۲-      حضور در کارگاه شبیه ساز سلاح سبک تأثیر معناداری بر افزایش نمرات مهارت تیراندازی داشته است.

۳-      حضور در سالن تفنگ بادی موجب افزایش مهارت تیراندازی دانشجویان شده است.

۴-      حضور در میدان تیر واقعی (جنگی) در افزایش مهارت تیراندازی دانشجویان مؤثر بوده است.

۵-       در مقایسه تأثیرات سه سبک آموزش ، آموزش در میدان تیر واقعی تأثیراتی بیش از دو سبک دیگر داشته است.

۶-      تغییر ترتیب استفاده از دو سبک دیگر ( سالن تفنگ بادی و کارگاه شبیه ساز ) قبل از میدان تیر واقعی، تفاوتی را در نمرات مهارت تیراندازی موجب نشده است.

واژه‎های کلیدی : مهارت‎تیراندازی ، شبیه‎ساز سلاح سبک ، سالن تفنگ بادی ، آموزش نظامی

نوشته شده در تاريخ : ۹ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها : ،،دیدگاه خود را بیان کنید