مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان

بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان

 

عنوان: بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان

نویسنده: دکتر احمد غضنفری

چکیده:

برای پردازش اطلاعات مربوط به هویت سه سبک ارائه شده است: سبک اطلاعاتی ،سبک هنجاری و سبک سردرگم یا اجتنابی. افراد دارای سبک اطلاعات مدار،به طور فعال اطلاعات مربوط به خویش را جستجومی کنند، ارزیابی می نمایند و مورد استفاده قرارمی دهند. افراد دارای سبک هنجاری به سؤالات مربوط به هویت و موقعیت های  تصمیم گیری با پیروی از تجویز ها و انتظارات افراد مهم پاسخ می دهند. افراد دارای سبک سردرگم یا اجتنابی از رویارویی و مواجهه با مسایل و تصمیم های شخصی اجتناب می کنند. تحقیقات نشان داده اند که سبک های پردازش اطلاعات مربوط به هویت با سازگاری و سلامت روانی رابطه دارند .هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه سبک های هویت با سلامت روانی دانش آموزان می باشد . به همین منظور یک نمونه ۱۶۰ نفری از کل دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهرستان شهرضا به تصادفی انتخاب شدند . برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه سبک هویت برزونسکی و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ استفاده شده است. نتایج نشان داد که سبک های  اطلاعاتی و هنجاری  و تعهد با سلامت روانی ، افسردگی ، اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی رابطه منفی  معنی داری دارند. تحلیل رگرسیون نشان دادکه تعهد ، ۲۷ درصد سلامت روانی دانش آموزان را پیش بینی می کند. تلویحات عملی یافته ها بحث شده اند.
کلید واژه ها: سبک هویت ، تعهد، سلامت روانی ، افسردگی، اضطراب ، اختلال در عملکرد اجتماعی ، دانش آموز، شهرضا

 

نوشته شده در تاريخ : ۵ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها : ،،دیدگاه خود را بیان کنید