مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان

بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان

عنوان:  بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان

نویسندگان: دکتر احمد غضنفری  -  حمید رضا ریاحی

چکیده
در تحقیق حاضر تلاش شده تا اثر تنبیه بر عزت نفس نوجوانان به تفکیک جنسیت (پسر و دختر ) بررسی گردد . فرضیه اصلی تحقیق این بود که تنبیه با عزت نفس رابطه دارد و بین عزت نفس نوجوانان تنبیه شده با عزت نفس نوجوانان تنبیه نشده ،بدون در نظر گرفتن جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد .به منظور آزمودن این فرضیه از بین کلیه دانش‎آموزان دوره راهنمائی شهرستان شهرضا به روش انتخاب تصادفی منظم ، تعداد ۱۰۰ نفر دانش آموز دختـر و پسرکلاس سوم راهنمایی انتـخاب شدنـد . اطلاعــات مـربـوط از طریق پرسشنـامـه عزت نفس (کوپـراسمیت) و پـرسشنامه تـنـبـیـه   (ملک پور،۱۳۷۶ ) جمع آوری گردید . داده های بدست آمده از پاسخ های داده شده به پرسشنامه‏ها توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.پس از انجام تحلیل آماری مشخص گردید بین تنبیه و عزت نفس رابطه معنی داری در سطح ۰۰۱/۰ وجود دارد و این رابطه معکوس است، یعنی با افزایش تنبیه میزان عزت نفس کاهش می یابد و با کاهش تنبیه میزان عزت نفس بالا می رود و جنسیت در این رابطه دخیل نمی باشد یعنی بین جنسیت با تنبیه شدن و عزت نفس رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلید واژه : تنبیه، عزت نفس، سلامت روانی، جنسیت ، بهداشت روانی و نوجوانان

دانلود مقاله

نوشته شده در تاريخ : ۱۹ م/تیر ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها : ،،،دیدگاه خود را بیان کنید