مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …

بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …

عتوان: بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و شناسایی عوامل موثر بر آن در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه چهار

نویسنده: دکتر احمد غضنفری

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی ازدواجهای دانشجویی و شناسایی عوامل موثر بر آن در دانشگاه‌های آزاد اسلامی منظقه چهار کشور صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زوجهایی است که در طی سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳ ازدواج کرده‌اند و اسامی آنها در دفاتر فرهنگ اسلامی ثبت شده است که یک نمونه ۳۰۶ نفری به صورت تصادفی منظم انتخاب گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده گردید: یکی پرسشنامه جمع‌آوری اطلاعات جمعیت شناختی و دیگری پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نسبت طلاق در ازدواجهای دانشجویی ۳/۲ درصد و ۲ درصد نیز از زندگی خود ناراضی هستند. نتایج نشان داد تمام عامل‌های زناشویی تأثیر معناداری بر رضایت از زندگی زوجهای دانشجو دارند اما عوامل کنارآمدن با یکدیگر، رابطه پربار و با محتوا، داشتن علائق مشترک و اهمیت دادن به همسر از مهمترین عوامل مؤثر بر رصایت زناشویی هستند و بیش از ۶۵ درصد واریانس رضایت از زندگی را تبیین می‌نماید. از بین عوامل اجتماعی، اقتصادی و آموزشی مؤثر بر رضایت زناشویی محل سکونت مرد و شغل مرد، اطلاع زن از پس انداز همسر و اطلاع زن از کمک به خانواده همسر می‌باشد. در پایان تلویحات عملی یافته‌ها بحث شده‌اند.
کلید واژه ها : رضایت زناشویی ، ازدواج  دانشجویی .

دانلود مقاله

 

نوشته شده در تاريخ : ۹ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها : ،،دیدگاه خود را بیان کنید