مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان

اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان

عنوان: اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان

نویسنده: دکتر احمد غضنفری

چکیده

مقدمه: :بررسی اعتبار و پایایی مقیاس مقابله نوجوانان((ACS هدف این پژوهش است.

مواد و روش کار:  ۱۸۳۲دانش آموز دختر و پسر کلا س های اول تا سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی که به تصادف انتخاب شده بودند به کمک مقیاس مقابله نوجوانان و پرسشنامه سلامت عمومی بررسی شدند. با بهره گیری از روش تحلیل عاملی، همسانی درونی (ضریب آلفا)و اعتبار همزمان داده ها تحلیل و پایایی و اعتبار این مقیاس محاسبه گردید.

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که از مقیاس مقابله نوجوانان ۱۸ عامل قوی و معنی دار می توان استخراج نمود . همچنین این ۱۸ راهبرد در سه عنصر اساسی دسته بندی شدند. پایایی پرسشنامه ۸۷۰/۰ و پایایی سبک های مقابله بارور، مراجعه به دیگران و نابارور به ترتیب۸۲/۰ ، ۸۲/۰ و ۸۱/۰ به دست آمد. نتایج اعتباریابی نیز نشان داد که سبک های مقابله بارور و مراجعه به دیگران با سلامت روانی رابطه مثبت معنی دار و سبک مقابله نابارور  با سلامت روانی رابطه منفی معنی دار دارند.

نتیجه گیری: پرسشنامه مقابله نوجوانان از اعتبار و پایایی خوبی برخوردار است و برای ارزیابی راهبردهای مقابله ای و سبک های مقابله ای معتبر می باشد.

دانلود مقاله

نوشته شده در تاريخ : ۹ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها : ،،دیدگاه خود را بیان کنید