مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی

ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی

عنوان: ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی

نویسندگان:  دکتر فضل اله یزدانی ـ دکتر احمد غضنفری

چکیده

بطور کلی دو دیدگاه از دین در غرب وجود دارد . یکی دین را مجموعه ای از گزاره ها می دارند و دیگری به عوامل تجربی ، عاطفی ، شهودی و اخلاقی تکیه می کند . در این مقاله به برخی از دیدگاههای معاصر در مورد نگرش و باورهای دینی از دو زاویه کارکرد ها و ابعاد نگرش دینی پرداخته شده است . مقوله کارکرد به نقش دین در سلامت روانی ، قدرت مقاومت در مقابل فشارزا ها و کارکرد های دیگر دین توجه کرده و شامل نظریه های میسیاک ، الیسون ، پارگامنت ، پاتریک ، ولریت و لاری ، لوین و مرتون می باشد .
مقوله ابعاد به جنبه های مختلف نگرش و جهت گیریهای دینی می پردازد که شامل اعتقادی ، داستانی ، اخلاقی ، مناسکی و اجتماعی است و نظریات اریک فرام ، کور نیجزاک و همکاران ، گانزیوورت ، اسمارت ، وون هوگل و گداک را در بر می گیرد . در پایان به نظریه استاد مطهری که از هر دو جنبه کارکرد ها و ابعاد برخوردار است ، پرداخته می شود . در نتیجه گیری  به جنبه مشترک اکثر نظریه ها و شواهد تجربی نظریات مطرح شده ، اشاره می گردد .

دانلود مقاله

نوشته شده در تاريخ : ۹ م/مرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


برچسب ها :دیدگاه خود را بیان کنید