مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next

بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان

بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۱-۹۲،مجموعه مقالات همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، اصفهان، تیرماه ۱۳۹۲ نویسندگان: احمد غضنفری، اعظم صحرایی    ....

1173 بازدید
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۰، بهار ۱۳۹۲  ....

1142 بازدید
ماهیت تحقیق سازمانی

ماهیت تحقیق سازمانی، فصلنامه مصباح شماره ۳۴ تابستان۷۹  ....

989 بازدید
ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی

۵-ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی ، فصلنامه مدیریت منابع انسانی ، شماره ۵ ،۱۳۸۸  ....

1541 بازدید
روان شناسی کار و بیکاری

روان شناسی کار و بیکاری ، گوردون اوبرین ، ۱۳۸۲ ، انتشارات آوای نور  ....

1233 بازدید
ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی

عنوان: ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی نویسندگان:  دکتر فضل اله یزدانی ـ دکتر احمد غضنفری چکیده بطور کلی دو دیدگاه از دین در غرب وجود دارد . یکی دین را مجموعه ای از گزاره ها می دارند و دیگری به عوامل تجربی ، عاطفی ، شهودی و اخلاقی تکیه می کند . در این مقاله به برخی از دیدگاههای معاصر در مورد نگرش و باورهای دینی از دو زاویه کارکرد ها و ابعاد نگرش دینی پرداخته شده است . مقوله کارکرد به نقش دین در سلامت روانی ، قدرت مقاومت در مقابل فشارزا ها و کارکرد های دیگر دین توجه کرده و شامل نظریه های میسیاک ،... ادامه ...

2292 بازدید
اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان

عنوان: اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و  بلوغ دینی در دانشجویان نویسنده: دکتر احمد غضنفری چکیده : در این پژوهش با استفـــاده از روش آماری تحلیل عوامـــل ، پایایــی و اعتبار سه مقیاس تعهد دینی (RCI-10) ، ایمان دینی (RFQ-10) و بلوغ دینی (RMS-10) بررسی شدند . این سه مقیاس از همسانی درونی رضایت بخشی برخوردار می‎باشد . اعتبار این سه مقیاس به وسیله اجرای همزمان آن با مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) در میان دانشجویان دانشگاهها سنجیده شد. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد که مقیاس تعهد دینی ، مقیاس ایمان دینی و مقی... ادامه ...

1225 بازدید
اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)

عنوان: اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G) نویسنده : دکتر احمد غضنفری چکیده: در این پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی ،پایایی و اعتبار پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G) بررسی شد. این پرسشنامه از همسانی درونی مناسبی برخوردار است. اعتبار این پرسشنامه به وسیله اجرای همزمان آن با مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ() در میان دانش آموزان دبیرستانی اصفهان سنجیده شد.نتایج این مطالعه نشان می دهد که پرسشنامه سبک هویت از اعتبار بالایی برخوردار است و در نتیجه می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی شکل گیری ه... ادامه ...

1418 بازدید
اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان

عنوان: اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان نویسنده: دکتر احمد غضنفری چکیده مقدمه: :بررسی اعتبار و پایایی مقیاس مقابله نوجوانان((ACS هدف این پژوهش است. مواد و روش کار:  ۱۸۳۲دانش آموز دختر و پسر کلا س های اول تا سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی که به تصادف انتخاب شده بودند به کمک مقیاس مقابله نوجوانان و پرسشنامه سلامت عمومی بررسی شدند. با بهره گیری از روش تحلیل عاملی، همسانی درونی (ضریب آلفا)و اعتبار همزمان داده ها تحلیل و پایایی و اعتبار این مقیاس محاسبه گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که از مقیاس م... ادامه ...

1071 بازدید
هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن

عنوان: هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن نویسندگان : دکترمنصور حقیقتیان-دکتر احمد غضنفری-پروانه تکه اکبر آبادی چکیده : هدف از مطالعه حاضر تبیین برخی عوامل موثر بر هویت ملی نوجوانان در شهر اصفهان می‌باشد، که به شیوه پیمایشی انجام شده است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از یک نمونه ۴۰۰ نفری از بین دانش آموزان نوجوان ( ۲۲۰ دختر و ۱۸۰ پسر ) ۱۴ تا ۱۷ ساله شهر اصفهان که به صورت تصادفی خوشه ای از سطح دبیرستان های نواحی ۵ گانه شهر اصفهان انتخاب شده اند، جمع آوری گردیده است. در این بررس... ادامه ...

1215 بازدید
 • صفحه 1 از 41234